Připraveny jsou plné sklady posypového materiálu, technika, i unikátní automatický protinámrazový systém. Praha má toto zřízení na sedmi místech a jeho úkolem je upozornit na možnost vzniku náledí a automaticky spustit postřik rizikových míst.

TSK má ve své správě 2 216 kilometrů z 3 762 kilometrů komunikací na celém území hlavního města. Zbylý počet komunikací, o délce 1 546, spravují ostatní správci. V Praze jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. Nejvýznamnější dopravní tepny jsou zařazeny do I. pořadí a TSK zde, ve smyslu zákona, zmírňuje následky a závady ve sjízdnosti do 4 hodin od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I. a pořadí, se doba zkracuje na 2 hodiny od výjezdu. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací a to do 12 hodin a u komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.

TSK rovněž zajišťuje úklid 550 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit, důležitých pro chod metropole. Jedná se například o přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, schodům, lávkám, u zastávek veřejné hromadné dopravy či cest k objektům státní správy a samosprávy.

Zimní údržba pro 2018/2019 od 1. 11. 2018 do 31. 3.2019 v číslech a faktech:

Komunikace ve správě TSK zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do jednotlivých pořadí dle důležitosti následovně:

1. motoristické komunikace (dále jen „MK“)

  • I. pořadí – silnice I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace
  • II. pořadí – zbývající úseky místních komunikací II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace
  • III. pořadí – místní komunikace nezařazené do II. pořadí zimní údržby

2. nemotoristické komunikace (dále jen „NMK“) - chodníky a pěší komunikace

  • 1. pořadí – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací.
  • 2. pořadí – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

Motoristické komunikace:

komunikační síť na území hl. m. Prahy

3 762 km 

z toho ve správě TSK

2 216 km

ostatní správci (orientačně)

1 546 km

 

V rámci ZÚK zařazeno:

I. pořadí – 1.361 běžných km (přepočteno na dvoupruh)

II. + III. pořadí – 807 běžných km

 

Nemotoristické komunikace a chodníky:

komunikační síť na území hl. m. Prahy

1 400 ha

z toho ve správě TSK

   800 ha

ostatní správci (orientačně)

   600 ha

 

V rámci ZÚK zařazeno:

 1. pořadí

400 ha  

 2. pořadí

150 ha

 

Technika:

I. pořadí

71 sypačů

II. a III. pořadí

51 mechanizmů a možnost využití i sypače I. pořadí po ukončení zásahu na komunikacích I. pořadí.

2 ks sněhových fréz

1 ks sypač pro operativní zásahy Integrovaného záchranného systému (IZS)

 

Lokality s automatickým postřikem:

Vysočanská radiála (přemostění Kbelské)

Vysočanská estakáda

Wilsonova (přemostění u Bulhara)

K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most)

Jižní spojka (přemostění u Mitasu)

Strahovský tunel (přemostění Plzeňské ulice)

Pod Krejcárkem – zařízení je ve správě SŽDC