přírodní stezka (nad Hostivařskou přehradou)Stezka, pěšina, (singletrack ~ singltrek) je jednostopá komunikace v přírodním prostředí a z přírodních materiálů. Stopa takové "komunikace" záleží na podmínkách vzniku - může vést po historické pěší spojnici, mohla vzniknout jako rekreační procházková linie nebo mohla vzniknout spontánním až cíleným průjezdem jízdních kol.
Přírodní stezka může být velmi pohodlná, kroutící se hravá, technicky pestrá až trialově náročná - právě v této pestrosti a přírodním prostředí je jejich kouzlo.

S ohledem na umístění je žádoucí, aby užívání pěšin a stezek nemělo na přírodu negativní následky. K tomu může přispět vhodný styl jízdy (volba stopy, styl brždění či záběru), drobné úkony (odstraňování klacků či kamenů), mírná údržba (čištění "průjezdného profilu" např. ořezem větví či čištěním odvodnění) až zásadnější zásahy (lávky, opěrné zídky, zpevnění povrchu). V pražském prostředí je nejvhodnější užívání a údržba historických cest, stezek a pěšin - naopak zřizování nových přírodních stezek by mělo být odůvodněnou výjimkou.

V Praze lze přírodní stezky nalézt podél vodních toků, v pražských lesích a lesoparcích, sadech či vůbec v oblastech extravilánovějších ("venkovštějších").
Přírodním stezkám jsou velmi blízké lesní a polní cesty, případně divoké stezky v rozvojových územích (např. vychozené pěší zkratky) či různé dočasné "staveništní" komunikace.

Příklady přírodních stezek v Praze:

 přírodní stezka (Cibulka) přírodní stezka (Cholupický potok) přírodní stezka (Cholupický potok) přírodní stezka (horní Cholupický potok)

přírodní stezka (Dívčí hrady) přírodní stezka (Motolský potok pod Poštovkou) přírodní cesta (u Cholupic) přírodní cesta (bikerská lávka)

Šárka, západní svah Šárka, západní svah Housle Drahanské údolí

 


Další informace

Lesní stezky

Z historie přírodních stezek

Rychlebské stezky (obnova historických lesních chodníků pro cyklisty)

Stezky pod jizerskohorským Smrkem

ČeMBA (Česká mountainbiková asociace)

IMBA (International mountain bicycling association)

 


Pro provoz na pozemních komunikacích jsou práva a povinnosti definovány především Zákonem 361/2000 (doporučujeme § 3 a 4), pro jízdu v přírodě existuje řada stručných i obsáhlejších definic (včetně těch obsažených v zákonech přírody se týkajících). Rozumný cyklista je bere jako vhodnou inspiraci pro vlastní chování a rozhodování.

 

Jezdi pouze po cestách.
Jestliže je cesta pro kola zakázaná, nepoužívej ji.
Na územích spadajících pod ochranu přírody (NP a NPR) využívej k jízdě na kole pouze vyznačené cesty.

Nezanechávej stopy.
Přizpůsob styl jízdy, abys nepoškozoval povrch stezky.
Nevytvářej nové stezky ani nerozšiřuj existující.
Nezanechávej po sobě odpadky.

Ovládej kolo.
Všude můžeš někoho nebo něco potkat, jezdi tak, abys dokázal včas reagovat.
Ponech si rezervu ve své technické a fyzické zdatnosti i na reakce ostatních.

Měj ohled na ostatní.
Při míjení s ostatními je včas upozorni, dostatečně zpomal, případně i zastav.
Vstřícné chování doprovázej pozdravem, úsměvem a poděkováním.

Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku.
Při míjení koní zpomal a dbej pokynů jezdce.
Při míjení psů pozor na vodítka a zuby.
Zvířata neplaš a dej jim možnost úniku.
Nenič rostliny, nepoškozuj přírodní útvary ani soukromý či veřejný majetek. 

Jednej s rozmyslem.
Jezdi vybaven tak, abys byl soběstačný a připravený na změny počasí.
Používej helmu a za zhoršené viditelnosti osvětlení.

Inspirace: www.velointest.cz, www.cemba.eu/kodex-terenniho-cyklisty