Dne 1. 6. 2012 vstupuje v platnost novela zákona č. 111/1994 Sb.,  o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční způsobilost § 8:

  1. Finanční způsobilost lze prokázat všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21.října 2009). Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.
  2. Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do 31. července tohoto roku. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravní úřad před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31. srpna kalendářního roku.

Dopravní úřad posoudí podanou žádost a vydá osvědčení o finanční způsobilosti, případně vyrozumění o skutečnosti, že dopravce na základě předložených dokumentů finančně způsobilý není.

Od 4.12.2011 platí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21.října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.

Stanovení směnného kurzu pro rok 2014

Ministerstvo dopravy, v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, stanovuje směnný kurz pro kalendářní rok v následující výši:

Pro rok 2014 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2013/C 286/01):

1 euro = 25,647 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

  • 230 823 Kč pro jedno vozidlo a
  • 128 235 Kč pro každé další vozidlo

Postup vyřízení věci

O vydání  osvědčení FZD  k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby dopravce žádá na každý kalendářní rok a dokládá podaným daňovým přiznáním za uzavřené účetní období (tedy vždy za rok předcházející roku na který žádá o FZD).

Finanční způsobilost se prokáže v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21.10. 2009 platného od 4. 12. 2011, na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba *(daňový poradce podle zákona č. 523/1992/Sb., o daňovém poradenství, ve znění pozdějších předpisů nebo osoba vykonávající činnost účetního poradce, vedení účetnictví a vedení daňové evidence s živnostenským oprávněním podle Přílohy č.2 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)

*V případě daňových poradců a účetních s živnostenským oprávněním je nutno k účetní závěrce přiložit:

  •  u daňových poradců - osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců podle § 4 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a čestné prohlášení o tom, že daňový poradce ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede  účetnictví kontrolované účetní jednotky,
  •  u účetních – výpis z živnostenského rejstříku a čestné prohlášení, že účetní ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky.

Finanční způsobilost lze dále prokázat potvrzením, jako je bankovní záruka nebo pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolánítj. pojištění odpovědnosti dopravce ( na konkrétní vozidla SPZ a na 12 měsíců).

Formuláře, náležitosti, doklady

Formulář žádosti je možné si vyzvednout v informačním středisku Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), Mariánské náměstí 2, Praha 1 (po – čt  8,00 – 18,00 hod., pá 8,00 – 16,00 hod.) nebo  ve Škodově paláci - Jungmannova 29.

K dispozici  je také na internetové adrese:

Papírová podoba k vyplnění v MS WORD na obrazovce je ke stažení zde.

Záležitost vyřizuje

odbor dopravních agend, oddělení dopravního úřadu

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1,  místn. č. 166, I. patro
telefon: 236 004 391, 236 004 309,  el. FAX: 236 007 041
návštěvní dny: pondělí 12,00 – 17,00 hod.
  středa  8,00 – 18,00 hod.
e-mail: Iveta.Broncova@praha.eu, E.Dvorakova@praha.eu 

Forma vyřízení na MHMP

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v podatelně magistrátu.

adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, 
návštěvní hodiny podatelny:  pondělí až čtvrtek 7,45 – 18,00 hod., pátek 7,45 – 16,00 hod.
adresa podacího místa odboru dopravy: Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1 
návštěvní dny podacího místa: pondělí až čtvrtek 7,45 – 18,00 hod., pátek 7,45 – 16,00 hod.

Právní úprava

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009,  kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady
  • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška Ministerstva dopravy č. 478/2000 Sb.,kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  • vyhl č. 341/2002 Sb, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - definice pojmu nákladní a speciální vozidlo