MAGISTRÁT HL. M. PRAHY

Odbor stavební

110 00 Praha 1, Jungmannova 29

 

INFORMATIVNÍ SOUPIS PODKLADŮ

k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění

 

 • staveb vyhrazených MHMP podle § 17 stavebního zákona
 • staveb na území dvou nebo více stavebních úřadů, pokud nebyl stanoven stavební úřad městské části
 • staveb světelných signalizačních zařízení (u odboru stavebního MHMP jen současně s návrhem na umístění nové pozemní komunikace, v ostatních případech je příslušným stavebním úřadem odbor dopravy MHMP)

 

Obsah žádosti o vydání územního rozhodnutí stanoví v § 86 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Žádost o vydání územního rozhodnutí se podává pouze na formuláři, který je přílohou č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Formulář je dostupný na webové stránce Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz v části Územní plánování a stavební řád - Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona - Územní rozhodování - vyhláška č. 503/2006 Sb.

Doklad prokazující vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu k pozemkům nebo stavbám se připojuje jen v případě, že toto právo nelze ověřit v katastru nemovitostí. Jestliže žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu k dotčeným pozemkům nebo stavbám, předloží souhlas jejich vlastníků anebo dohodu o parcelaci; tyto doklady se nepředkládají, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vyměnit.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se připojují

 • rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, závazná stanoviska, pokud byla obstarána před zahájením řízení, nejde-li o koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 6 stavebního zákona, vydané MHMP,
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 • dokumentace.

Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude navrhovaný záměr svými negativními vlivy překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k jeho realizaci, předloží žadatel současně žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu na formuláři, který je přílohou č. 8  k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

 

Obecné náležitosti žádosti podle § 37 a 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

K územnímu řízení se kromě náležitostí stanovených stavebním zákonem, vyhláškou č. 503/2006 Sb., vč. závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné infrastruktury, předkládají i další vyjádření nebo podklady, jejichž nutnost vyplývá z jiných zákonů. Jedná se zejména o:

 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (§ 101 odst. 1)
 • zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 6 odst. 4).

 

PROJEDNÁNÍ dokumentace pro UMÍSTĚNÍ STAVBY

Přiložené podklady je třeba očíslovat a doplnit seznamem.

Poznámky k dalšímu textu:

 • Pokud jsou dále zkráceně uváděny právní předpisy, jedná se vždy o právní předpis v platném znění.
 • Vzhledem k možným změnám adres níže uvedených institucí je třeba brát adresy jako nezávazný údaj.

Rozsah dále uvedeného seznamu je stanoven s přihlédnutím k možnosti návrhů různých druhů staveb, a proto v konkrétním případě bude sloužit k výběru relevantních podkladů. V případě konzultace rozsahu podkladů na odboru stavebním (nebo odboru dopravy u staveb světelných signalizačních zařízení) MHMP, příslušný pracovník může jejich rozsah upřesnit.

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a jiná opatření dotčených orgánů:

 • Závazné stanovisko příslušných orgánů ochrany životního prostředí:
  • odboru ochrany prostředí MHMP, Jungmannova  29, Praha 1
  • [zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF),
  • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, (v případě přímého dotčení lesního půdního fondu nebo při umístění stavby ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa),
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
  • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,
  • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti];
  • úřadu příslušné MČ Praha 1-22 [ochrana přírody a krajiny, ochrana ZPF, nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.), ochrana ovzduší - malé zdroje znečištění].
 • Závazné stanovisko příslušného silničního správního úřadu, (podle kategorie komunikace odbor dopravy MHMP, úřad MČ Praha 1 až 22 nebo Ministerstvo dopravy).
 • Případně koordinované závazné stanovisko Úřadu městské části, pokud je tento úřad pro danou stavbu dotčeným orgánem podle více tzv. zvláštních právních předpisů.
 • Závazné stanovisko odboru dopravy MHMP, Jungmannova  29, Praha 1, jako drážního správního úřadu ke stavbě v ochranném pásmu dráhy tramvajové, lanové a metra (zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách).
 • Závazné stanovisko odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP, Jungmannova  29, Praha 1, u staveb navržených v památkových rezervacích, památkových zónách nebo v ochranných pásmech nemovitých kulturních památek, nemovitých národních kulturních památek, památkových rezervací nebo památkových zón (zákon č. 20/1987 Sb.), s výjimkou případů, kdy je povinnost vyžádat si závazné stanovisko vyloučena (§ 17 zákona č. 20/1987 Sb.).
 • Závazné stanovisko odboru krizového řízení MHMP, Platnéřská 19, Praha 1, z hlediska ochrany obyvatelstva (zákon č. 239/2000 Sb.).

 

Poznámka:

Pokud je MHMP pro danou stavbu dotčeným orgánem ve více oblastech a tedy příslušným k vydání koordinovaného závazného stanoviska (§ 4 odst. 6 stavebního zákona), nemusí žadatel toto stanovisko k žádosti o vydání územního rozhodnutí přikládat. V takovém případě zajistí vydání koordinovaného závazného stanoviska stavební úřad s tím, že po dobu, než bude vydáno, bude územní řízení přerušeno.

 • Závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy jako orgánu ochrany veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.), Rytířská 12, Praha 1.
 • Závazné stanovisko Městské veterinární správy v Praze, Na Kozačce 3, Praha 2, jako orgánu veterinární správy (zákon č. 166/1999 Sb.).
 • Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy, Sokolská 62, Praha 2, z hlediska požární ochrany (zákon č. 133/1985 Sb.) a z hlediska ochrany obyvatelstva (zákon č. 239/2000 Sb.).
 • Stanovisko příslušného silničního správního úřadu k návrhu zařazení komunikace, která je součástí stavby, do kategorie (dálnice, silnice, místní komunikace, účelová komunikace) - pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace (vč. zatřídění) je to odbor dopravy MHMP.
 • V případě, že stavba vyžaduje připojení na místní komunikaci, silnici nebo dálnici, rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o připojení nemovitosti k pozemní komunikaci (§ 10 zákona č. 13/1997 Sb.) s doložkou o nabytí právní moci.
 • Závazné stanovisko Drážního úřadu, Wilsonova 80, Praha 2 - Hlavní nádraží, severní věž, ke stavbě v ochranném pásmu dráhy celostátní a regionální (zákon č. 266/1994 Sb.).
 • Závazné stanovisko Státní energetické inspekce, územního inspektorátu Praha, Legerova 49, Praha 2:

a)    u staveb budov, jejichž celková roční energetická potřeba (tj. součet ročních potřeb energií v CZT, plynu a elektřině) přesahuje pro:

 • obytné budovy 700 GJ
 • občanské budovy 1500 GJ
 • výrobní, průmyslové a ostatní budovy 35 000 GJ

b)    u staveb rozvodů tepla a tepelných sítí délky nad 200 m a přenášeném ročním množství tepla nad 3.000 GJ
c)    u staveb nových zdrojů

 • tepla o výkonu nad 5 MW (tepelných)
 • elektřiny o (elektrickém) výkonu: - nad 10 MW (pro teplárny)
 • nad 2 MW (pro plynové turbiny)
 • nad 0,8 MW (pro spalovací motory).

 

 • Závazné stanovisko (souhlas) Úřadu pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, Praha 6, podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v případě

a)    stavby v ochranném pásmu leteckých staveb,
b)    v případě stavby mimo ochranná pásma, jestliže jde o

 • stavby nebo zařízení vysoké 75 m a více nad terénem,
 • stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu,
 • zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení průmyslových závodů, vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí, energetická zařízení, větrné elektrárny a vysílací stanice.

 

 • Závazné stanovisko Ministerstva obrany podle zákona č. 49/1997 Sb. jako v předcházejícím bodě, pokud jde o vojenská letiště, vojenské letecké stavby a jejich ochranná pásma.
 • Závazné stanovisko Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany v jimi vymezených územích podle § 175 stavebního zákona.
 • Stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP, Jungmannova  29, Praha 1, (nebo Ministerstva životního prostředí podle druhu stavby nebo opatření v území dle zákona) k posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů, pokud tomuto posouzení podléhá, nebo závěr zjišťovacího řízení podle téhož zákona, pokud se jedná o záměr, podléhající zákonu, který nebude dále posuzován. 
 • Stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP, Jungmannova  29, Praha 1, (nebo Ministerstva životního prostředí podle druhu stavby nebo opatření v území dle zákona) k posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů, pokud tomuto posouzení podléhá, nebo závěr zjišťovacího řízení podle téhož zákona, pokud se jedná o záměr, podléhající zákonu, který nebude dále posuzován.   
 • Vyjádření příslušného vodoprávního úřadu - úřadu městské části Praha 1-22 nebo odboru ochrany prostředí MHMP, dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., pokud bylo vyžádáno.
 • Stanovisko Obvodního báňského úřadu v Kladně (Ctiborova 1487, 172 80 Kladno), pracoviště Praha 1, Kozí 4 (u návrhu umístění skladu výbušnin).

 

Stanoviska vlastníků nebo správců staveb, vodních toků, technických zařízení:

 • Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s.
  • ředitelství, Sokolovská 217, Praha 9 - při dotčení komunikací s veřejnou dopravou,
  • Metro, Sliačská 1, Praha 4 (při osobní návštěvě: Sazečská 10, Praha 1) - při možném dotčení ochranného pásma metra.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy:
  • svodná komise, Štefánikova 23, Praha 5
  • odbor koordinace zvláštního užívání komunikací, Za Ženskými domovy 3122, Praha 5,
  • správa řídících systémů dopravy, Na Bojišti 5, Praha 2.
 • Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Cihelná 4, Praha 1, pokud jde o stavby vodních děl dle vodního zákona č. 254/2001 Sb.
 • Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - závod Sítě, Hradecká 1, Praha 3, v případě staveb, které nejsou vodními díly; písemný styk - Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.
 • Správce vodního toku, dotčeného stavbou (podle toku a místa - v konkrétním případě sdělí příslušného správce odbor ochrany prostředí MHMP):
  • Pražská teplárenská, a.s., Partyzánská 7, Praha 7.
  • Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4.
  • PREdistribuce, a.s., Na Hroudě 4, Praha 10, pracoviště Svornosti 19a, Praha 5.
  • ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 14, Praha 4 (veřejné osvětlení).
  • Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, Praha 9.
 • Souhlas příslušného provozovatele energetického zařízení podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) se stavbou v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy, plynárenských zařízení, zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie.

Poznámka:

Pokud je vlastníkem stavbou dotčených nemovitostí hl. město Praha, včetně pozemků, u kterých je ve výpisu z katastru nemovitostí jako vlastník uvedena TSK, vydává vyjádření k návrhu umístění stavby:

 • odbor správy majetku MHMP, Platnéřská 19, Praha 1 (pro rychlejší vydání stanoviska je vhodné doložit soupis pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy a kladné vyjádření TSK - svodné komise),
 • odbor ochrany prostředí MHMP, odd. městských organizací, Jungmannova  29, Praha 1, pokud jde o lesní pozemky.

 

Další podklady

 • Vyjádření provozovatelů veřejné komunikační sítě o existenci podzemních vedení telekomunikačních sítí ve staveništi podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
 • Stanovení radonového indexu pozemku dotčeného stavbou obsahující obytné či pobytové místnosti (§ 6 odst. 4 atomového zákona č. 18/1997 Sb.), zpracovaný osobou oprávněnou k této činnosti na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
 • Posudek a dokumentace vlivů stavby na životní prostředí, bude-li posouzení probíhat v rámci územního řízení (§ 91 stavebního zákona).
 • Stanovisko projektanta k požadavkům dotčených orgánů, příp. ke stanoviskům vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, s uvedením jejich řešení.
 • Katastrální mapa řešeného území bez zákresu navrhované stavby s razítkem Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu (mapa by neměla být starší než 3 měsíce).

 

Dokumentace

Dokumentace bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, a předložena ve 2 vyhotoveních.

Situační výkresy k územnímu řízení zpracované na podkladu katastrální mapy budou předloženy v potřebném počtu vyhotovení (nejčastěji v šesti vyhotoveních). V případě sestavení situačních výkresů z více částí katastrální mapy budou výkresy opatřeny potvrzením zpracovatele, že byly sestaveny z katastrálních map, potvrzených Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu. Pokud bude v  situačních výkresech nutno podklad katastrální mapy doplnit na současný stav vč. názvů ulic, bude doplnění provedeno graficky odlišně od zákresů v katastrální mapě. Sítě technického vybavení navržené do míst budoucích komunikací nebo do komunikací, které se budou výhledově rozšiřovat, budou řešeny včetně těchto výhledových komunikací.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Vladimíra Helebrantová, odbor stavební

adresa:    Jungmannova  29, Praha 1, 3.patro, č. dveří 309
telefon:    236 004 806
e-mail:     Vladimira.Helebrantova@cityofprague.cz
návštěvní dny:
pondělí 12:00 – 17:00 hod.,
středa 8:00 – 18:00 hod.