2. aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2012 (ÚAP kraj a obec hl. m. Praha) byla projednána v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 25. 10. 2012 usnesením ZHMP č. 20/43 a nahradí v roce 2010 pořízenou 1. aktualizaci Územně analytických podkladů hl.m.Prahy(ÚAP hl. m. Prahy 2010)

Postup pořízení:

Územně analytické podklady hl. m. Prahy představují územně plánovací podklady, zjišťující stav a vývoj území hl.m.Prahy ve dvou úrovních zpracování – obecním a krajském.

Povinnost pořízení územně analytických podkladů vyplývá z ustanovení § 185 odst. (3) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Úřad územního plánování – Odbor územního plánu MHMP pořizuje ÚAP hl. m. Prahy pro území hl.m.Prahy v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořízení Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy (krajská úroveň) a Územního plánu hl.m.Prahy (obecní úroveň).

Zpracovatelem obou ÚAP hl.m.Prahy je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR PRAHA).

Pořizování a zpracování územně analytických podkladů bylo zahájeno na základě usnesení RHMP č.373 ze dne 20.3.2007.

Archiv

Územně analytické podklady hl. m. Prahy - kraj 2007 (ÚAP kraj hl. m. Praha)
ÚAP kraj hl. m. Prahy byly projednány v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 28. 2. 2008 usnesením ZHMP č. 14/30, byly zapracovány do Územně analytických podkladů hl.m.Prahy 20008(ÚAP kraj a obec hl. m. Praha).

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2008 (ÚAP kraj a obec hl. m. Praha)
byly projednány v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 29. 1. 2009 usnesením ZHMP č.23/28 a nahradily v roce 2007 pořízené Územně analytické podklady hl.m.Prahy - kraj 2007 (ÚAP kraj hl. m. Praha)

1. aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2010 (ÚAP kraj a obec hl. m. Praha) byla projednána v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 31. 3. 2011 usnesením ZHMP 5/15 a nahradila v roce 2008 pořízené Územně analytické podklady hl.m.Prahy - kraj a obec 2008 (ÚAP kraj a obec hl. m. Praha)