„Připravovaný nový územní plán, tzv. Metropolitní plán, považuji za zcela klíčový dokument, který ovlivní podobu a rozvoj města na desetiletí. Diskuse společně napříč politickým spektrem byla nutnou podmínkou pro zdárný posun v tomto složitém procesu. Dohlédnu na důsledné a věcné vypořádání všech připomínek,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Zpracovatel Metropolitního plánu, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, udělal loni na jaře maximum pro to, aby plán představil nejen odborné, ale i široké veřejnosti a městským částem. Ještě před zahájením společného jednání byl plán vystaven v Centru architektury a městského plánování a vysvětlován jak autory, tak úředníky z Magistrátu hl. m. Prahy.

„Pořádali jsme přednášky a workshopy, na kterých jsme vysvětlovali principy plánování Prahy, ale i jednotlivosti konkrétních lokalit, které občany zajímají. Snažili jsme se, aby každý měl možnost se s plánem seznámit, nastudovat si ho a případně se k němu ve Společném jednání vyjádřit podáním relevantní připomínky,“ říká ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ondřej Boháč a dodává: „Množství došlých připomínek k Metropolitnímu plánu proto není překvapivé.“

„Celkem k Metropolitnímu plánu evidujeme 14 475 jedinečných připomínek a dále téměř 30 000 věcně shodných, duplicitních připomínek,“ shrnuje ředitel odboru územního rozvoje pražského magistrátu Martin Čemus, který se zapisováním a tříděním všech došlých připomínek po formální i obsahové stránce zabývá. Připomínky jsou nyní zatřiďovány dle tématu i dle lokalizace, tzv. územního průmětu. K minulému připravovanému územnímu plánu, jehož pořizování bylo zastaveno, tzv. Konceptu 09, přišlo přibližně 18 000 připomínek.

V současné chvíli již dochází k vypořádávání jednotlivých připomínek. Jako první odbor územního rozvoje ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje vypořádává stanoviska dotčených orgánů státní správy, tedy subjektů, kterým je svěřena ochrana veřejných zájmů. Na podzim se předpokládá zahájení vypořádávání připomínek městských částí a veřejnosti, hotovo by mělo být v průběhu jara 2020. Poté bude následovat zapracování závěrů do dokumentace Metropolitního plánu a druhé kolo projednávání, tzv. veřejné projednání. „Celkem se vyjádřilo 4 120 připomínkujících subjektů, z toho 14 orgánů státní správy a skoro všechny pražské městské části,“ říká náměstek primátora pro územní plánování a rozvoj Petr Hlaváček.

„Plánování Prahy je velmi komplexní problematika, nejedná se pouze o schválení Metropolitního plánu, do procesu vstupuje téma Zásad územního rozvoje, vztah k Pražským stavebním předpisům a také neustálé pořizování změn stávajícího územního plánu. Mojí snahou je tyto jednotlivé procesy zkoordinovat tak, aby Metropolitní plán byl schválen do konce roku 2022,“ dodává náměstek Petr Hlaváček.

Prezentace a diskuse

Pro veškeré podrobnosti a dotazy zveme i širokou veřejnost na 27. 6. večer do Centra architektury a městského plánování (CAMP, IPR Praha) na prezentaci a diskusi k tématu Metropolitního plánu. Večerem bude provázet Petr Hlaváček a Ondřej Boháč.

Projektantem Metropolitního plánu je IPR Praha, tým pod vedením prof. Romana Kouckého. Kromě užšího autorského týmu architektů, urbanistů a specialistů se na plánu podílely další kanceláře IPR. Dílo bylo průběžně podrobováno odborným posudkům od externistů, během zpracování byl plán několikrát revidován, široce prezentován a dostalo se mu pozoruhodné odezvy a zpětné vazby. Zadavatelem plánu je hlavní město Praha. Odevzdání předcházela během zpracovávání i série opakovaných konzultací se všemi pražskými městskými částmi a řada kontrol pořizovatelem. Na plánu se tak podíleli nejen odborníci v roli projektantů, ale i politici a úředníci.

Příloha: Prezentace uvedená na tiskové konferenci