I. Obecná ustanovení a vymezení účelu

1. Partnerství hl. m. Prahy v oblasti sportu (dále jen „partnerství“) je nástrojem podpory sportovních akcí, které se konají zejména na území hl. m. Prahy. V ojedinělých případech může pořadatel z důvodu absence vhodného sportoviště či nedostatečné kapacity sportovišť na území hl. m. Prahy využít i sportovní zařízení na území Středočeského kraje.

2. Hl. m. Praha se stává partnerem:

2.1. u významných mezinárodních sportovních akcí s mimořádným sportovním, společenským, hospodářským a propagačním přínosem pro hl. m. Prahu, z iniciativy hl. m. Prahy, formou jednorázové neinvestiční účelové dotace,

2.2. u významných tradičních a mezinárodních sportovních akcí s mimořádným sportovním a společenským přínosem pro hl. m. Prahu, z iniciativy hl. m. Prahy, formou jednorázové neinvestiční účelové dotace,

2.3. u významných mezinárodních sportovních akcí s mimořádným sportovním a společenským přínosem pro hl. m. Prahu, které jsou termínově mimořádně aktuální a oprávnění k jejich pořádání bylo žadateli uděleno po termínu uzávěrky pro podání žádosti o grant v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze, formou jednorázové neinvestiční účelové dotace,

2.4. u významných mezinárodních sportovních akcí s mimořádným sportovním a společenským přínosem pro hl. m. Prahu, které jsou termínově mimořádně aktuální a oprávnění k jejich pořádání vyplývá z postupu ve sportovní soutěži po termínu uzávěrky pro podání žádosti o grant v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze, formou jednorázové neinvestiční účelové dotace.

3. Přidělené finanční prostředky mohou být použity na pronájmy sportovišť a nezbytných prostor k zajištění akce, propagaci akce, organizační a technické zabezpečení, ceny pro účastníky a náklady na zajištění účasti dobrovolníků při organizaci akce.

II. Žadatelem o partnerství

může být pouze oficiální pořadatel akce se sídlem v České republice, provozující činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu s déle než roční historií k datu podání žádosti.

III. Žádost o partnerství se předkládá na předepsaném formuláři

osobně na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy nebo poštou v jednom tištěném a podepsaném vyhotovení (bez požadovaných příloh) a zároveň elektronicky odesláním formuláře ve formátu zfo (včetně požadovaných příloh) prostřednictvím aplikace Software602 Form Filler k akcím:

  1. podle bodů I.2.1. a I.2.2. celoročně na základě výzvy odboru sportu a volného času Magistrátu hl. m. Prahy,

  2. podle bodů I.2.3. a I.2.4. celoročně, obvykle však do 60 dnů před termínem konání akce.

Kompletní znění Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu ke stažení

Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu (soubor PDF)

Formulář žádosti o partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu ke stažení

Formulář žádosti o partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu (soubor ZFO)

Návod pro použití formuláře

  1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler.
  2. Stáhněte si a uložte aktuální formulář žádosti do svého počítače.
  3. Spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář.
  4. Formulář kompletně vyplňte a vložte do něj v naskenované kopie požadovaných příloh.
  5. Formulář vyplněný ve všech bodech elektronicky odešlete stiskem tlačítka „Podat žádost“ na konci formuláře, čímž dojde k jeho elektronickému podání.
  6. Po přijetí potvrzení o elektronickém podání žádosti si formulář uložte a vytiskněte pro potřebu podání v tištěné podobě.