Vyhlášený program:  
Program č. 5: Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou

 

Kompletní znění vyhlášení:

Pravidla k zveřejnění (pdf, 558 kB)

Lhůta pro podání žádostí:

od 6. 6. 2016 do 24. 6. 2016

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení regionálního školství, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, č. dv. 641

Termíny konzultací:

Telefonické informace nebo osobní konzultace po předchozí domluvě. Konzultace nebudou poskytovány v den termínu odevzdání žádosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Pavlína Gucká, tel. 236 005 242, e-mail: pavlina.gucka@praha.eu

Místa podání žádostí:

Hlavní podatelně Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1                        

nebo držitelem poštovní licence (rozhoduje datum podání žádosti na pobočce České pošty)

Způsob podání:        

Osobně do podatelny nebo držitelem poštovní licence (rozhoduje datum podání žádosti na pobočce České pošty, nejpozději v den uzávěrky) v obálce označené „SML  MHMP – Celoměstské programy podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016“, která bude obsahovat jedno tištěné vyhotovení žádosti o grant (bez fólií a obalů) a jedno elektronické vyhotovení na přiloženém CD se všemi přílohami pouze v elektronické podobě.

Formulář žádosti:

Stáhněte si níže aktuální verzi formuláře žádosti o grant.

Žádost o grant (zfo, 222 kB) - pro otevření žádosti je nutné mít naintalovanou aplikaci Software602 Form Filler

Formulář pro Program č. 5 (pro zákonné zástupce) (docx, 15 kB)

 

Návod pro instalaci a použití Software602 Form Filler formuláře:

1. stáhněte si a nainstalujte aplikace Software602 Form Filler 4

2. stáhněte si a uložte formulář žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2016

3. spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář

4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj naskenované kopie požadovaných dokladů

5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko na konci formuláře)

6. soubor ve formátu zfo uložte na CD

7. soubor ve formátu zfo na CD otevřete a vytiskněte

8. tištěnou verzi žádosti podepište, případně orazítkujte, přiložte k ní požadované doklady, přiložte CD, vložte do nadepsané obálky a žádost podejte