Oddělení prevence MHMP - oblast prevence kriminality - organizuje a koordinuje systém prevence kriminality na území hl. m. Prahy ve spolupráci s MČ Praha 1 - 22. Spolupracuje se všemi subjekty v oblasti prevence kriminality na území Prahy, zabezpečuje úkoly a priority vlády ČR, zpracovává koncepční materiály v oblasti prevence kriminality.

Zpracovává podkladové materiály pro jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality, pro jednání Rady hl. m. Prahy a pro Zastupitelstvo hl. m. Prahy.  


Koordinátorka prevence kriminality