pořízení zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7.6. 2012

Zadání

Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)

V současné době probíhá zpracování návrhu Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) projektantem - Kanceláří Metropolitního plánu v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dříve ÚRM).

.

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy platný po změně Z1000/00

Dne 22.10.2009 vydalo usnesením č.30/86 Zastupitelstvo hl.m.Prahy změnu Z1000/00, s účinností od 12.11.2009. 

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 7. ledna 2010 byla zrušena část vydané změny Z1000/00 územního plánu, a to veškeré změny provedené napadeným opatřením obecné povahy č.6/2009 hl.m.Prahy na trase silničního okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně – Březiněves (tzn. severozápadní část okruhu). V předmětném území je pro rozhodování v území platným Územní plán sídelního útvaru hl.m.Prahy se všemi pořízenými změnami s výjimkou změny Z1000/00.

Uzemní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený  usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m. Prahy  ze dne  9.9.1999 je platný se všemi pořízenými změnami ÚP SÚ hl. m. Prahy

Na základě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 12265/2014 - 81 ze dne 28.3.2014 se opatření obecné povahy č.6/2009, z přílohy C. Odůvodnění, kapitoly Postup při umísťování výjimečně přípustné stavby vypouští celý text a nahrazuje se slovy: Rozhodnutí o umísťování výjimečně přípustné stavby je plně v kompetencích příslušných stavebních úřadů.

Číslo/ rok vydání  Předmět vydaného opatření obecné povahy  Usnesení ZHMP /datum  Účinnost opatření obecné povahy
01/2008  o vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy  18/51 ze dne 19.6.2008  10. 7 2008
02/2008  o vydání změny Z1344/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 19/72 ze dne 18.9.2008  4. 10. 2008
03/2008  o vydání změn 06 ÚP SÚ hl.m.Prahy (I.část) 20/70 ze dne 30.10.2008  18. 11. 2008
04/2009  aktualizace změny Z1344/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 24/38 ze dne 19.2.2009  9. 3. 2009
05/2009  o vydání změny Z1439/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 25/40 ze dne 26.3.2009  16. 4. 2009
06/2009 o vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 30/86 ze dne 22.10.2009 12.11.2009
07/2009 o vydání změn Z1260/00 a Z1326/00 30/87 ze dne 22.10.2009 12.11.2009
08/2009 o vydání Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 32/59 ze dne 17.12.2009 6.1.2010
09/2010

o vydání změn 07 a změny Z-1190/06 ÚP SÚ hl. m. Prahy

Rozsudkem NSS 8 Ao 6/2011 ze dne 22.12.2011 byla zrušena
změna Z 1201/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy, vydaná Opatřením
obecné povahy č. 9/2010

Rozsudkem MS v Praze 9A 113/2012 ze dne 26.4.2013 byla zrušena změna Z 1294/07, vydaná Opatřením obecné povahy č. 9/2010

Rozsudkem MS v Praze 5A 48/2013 ze dne 7.6.2013 byla zrušena
změna Z 1037/07 ve vztahu k pozemku parc. č. 1349/3 v k. ú. Vinohrady, vydaná Opatřením obecné povahy č. 9/2010

Rozsudkem MS v Praze 3A 61/2010 ze dne 31.5.2013 bylo zrušeno rozhodnutí o námitkách žalobce proti změně 1415/07, vydané Opatřením obecné povahy č. 9/2010

Rozsudkem MS v Praze 11A 141/2010 ze dne 30.12.2013 bylo zrušeno rozhodnutí o námitkách žalobce proti změně 1187/07, vydané Opatřením obecné povahy č. 9/2010

Rozsudkem MS v Praze 6A 55/2013 ze dne 4.2.2014 byla zrušena změna 1424/07,vydaná Opatřením obecné povahy č. 9/2010

35/38 ze dne 26.3.2010 16. 4. 2010
10/2010 o vydání změn 06 ÚP SÚ hl.m.Prahy (II.část) 38/50 ze dne 3.6.2010 25. 6. 2010
11/2010

o vydání změn 07 ÚP SÚ hl.m.Prahy (II.část) 

Rozsudkem NSS 4 Ao 3/2010 ze dne  4. 8. 2010 byla zrušena změna Z1865/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy, vydaná Opatřením obecné povahy č. 11/2010

38/51 ze dne 3.6.2010 30. 6. 2010
12/2010 o vydání změn 994/06 a 995/06 ÚP SÚ hl.m.Prahy 39/69 ze dne 17.6.2010 9. 7. 2010
13/2011 o vydání změny 1321/06 ÚP SÚ hl.m.Prahy 8/31 ze dne 23. 6. 2011 14.7.2011
14/2011 o vydání změn 964/06, 1012/06, 1023/06, 1078/06, 1091/06, 1281/06, 1431/06 a 1517/06  ÚP SÚ hl.m.Prahy 8/31 ze dne 23. 6. 2011 14.7.2011
15/2011 o vydání změn 07 ÚP SÚ hl.m.Prahy 8/31 ze dne 23. 6. 2011 14.7.2011
16/2011 o vydání změn 1030, 1180, 1221 vlny 06 12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012
17/2011 o vydání změn 981, 1118, 1243, 1257, 1278, 1468, 1476, 1489,1520 vlny 06 12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012
18/2011 o vydání změn 1322, 1456, 1756, 1766 vlny 07 12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012
19/2011 o vydání změn 1077, 1637 vlny 07 12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012
20/2012 o vydání změny 1212 vlny 06 16/3 ze dne 26.4.2012 16.5.2012
21/2012 o vydání změn 991, 1076, 1123, 1138, 1299, 1375, 1386, 1429, 1459, 1463, 1467, 1477 a 1516 vlny 06 16/3 ze dne 26.4.2012 16.5.2012
22/2012 o vydání změn 1557 vlny 07 16/3 ze dne 26.4.2012 16.5.2012
23/2012

o vydání celoměstsky významných změn I+II

Rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 11A 134/2012, ze dne 8.1. 2013 byla zrušena změna Z 2345/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, vydaná opatřením obecné povahy č. 23/2012

16/4 ze dne 26.4.2012 16.5.2012
24/2012 o vydání změn 1113, 1181 a 1437 vlny 06 18/8 ze dne 21.6.2012 11.7.2012
25/2012 o vydání změny 909 vlny 07 18/8 ze dne 21.6.2012 11.7.2012
26/2012 o vydání celoměstsky významných změn I+II Z 2274/00, Z 2573/00 18/9 ze dne 21.6.2012 11.7.2012
27/2012 o vydání změn 1223 a 1309 vlny 06 19/8 ze dne 20.9.2012 12.10.2012
28/2012 o vydání celoměstsky významné změny I+II Z 2462/00 19/9 ze dne 20.9.2012 12.10.2012
29/2012 o vydání změny 1246 vlny 06 20/38 ze dne 25.10.2012 16.11.2012
30/2012 o vydání změny 1530 vlny 07 20/40 ze dne 25.10.2012 16.11.2012
31/2012 o vydání změny 2755 vlny 00 20/42 ze dne 25.10.2012 16.11.2012
32/2013 o vydání změny 1733 vlny 00 24/14 ze dne 28.2.2013 22.3.2013
33/2013 o vydání celoměstsky významné změny I+II Z 2742/00 25/5 ze dne 21.3.2013 10.4.2013
34/2013 o vydání celoměstsky významné změny I Z 2001/00 30/22 ze dne 20.6.2013 10.7.2013
35/2013 o vydání celoměstsky významné změny I+II Z 2744/00 30/24 ze dne20.6.2013 10.7.2013
36/2013 o vydání celoměstsky významné změny I+II Z 1438/00 31/8 ze dne 19.9.2013 10.10.2013
37/2013 o vydání celoměstsky významných změn III Z 2746/00, Z 2747/00 a Z 2750/00 31/12 ze dne 19.9.2013 10.10.2013
38/2014 o 2. vydání změny 1415 vlny 07 37/3 ze dne 27.3.2014 17.4.2014
39/2014 o 2. vydání změny 1187 vlny 07 38/23 ze dne 24.4.2014 22.5.2014
40/2014 o vydání změny Z 1147 vlny 06 39/4 ze dne 29.5.2014 19.6.2014
41/2014 o vydání celoměstsky významných změn I Z 2710/00 39/5 ze dne 29.5.2014 19.6.2014
42/2014 o vydání celoměstsky významné změny Z2833/00 40/1 ze dne 19.6.2014 10.7.2014
43/2014 o vydání Aktualizace č.1 ZUR HMP 41/1 ze dne 11.9.2014 1.10.2014

Pořizovatelem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro území hl. m. Prahy je odbor stavební a územního plánu MHMP:

adresa Jungmannova 29, Praha 1, 110 00  
telefon 236 004 851 
e-mail oupsek@cityofprague.cz

Úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Dne 28. 2. 2008 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č.14/31 ukončení sběru podnětů na pořízení změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy došlých pořizovateli do 31. 3. 2008 prostřednictvím jednotlivých městských částí

Přehled změn

 Výkres limitů využití území, stavební uzávěry

Změny 06

  Projednání změn ÚP vlny 06 uloženo v Archivu změn.

Změny 07

  Projednání změn ÚP vlny 07 uloženo v Archivu změn.
Zadání

Neschválená zadání změn 07 - 2. část, Jejich další pořizování je ukončeno.

Schválená zadání změn 07 - 2. část. Jejich další pořizování bude pokračovat návrhem.

Návrh

Vlna celoměstsky významných změn I

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání Projednání celoměstsky významných změn I uloženo v Archivu změn.
Návrh

Vlna celoměstsky významných změn II

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání Projednání celoměstsky významných změn II uloženo v Archivu změn.

Vlna celoměstsky významných změn I + II

Koncept Projednání konceptu celoměstsky významných změn I + II uloženo v Archivu změn.
Návrh

Projednání návrhů celoměstsky významných změn I + II uloženo v Archivu změn.

Návrh po konceptu Projednání celoměstsky významných změn I+II uloženo v Archivu změn.

Vlna celoměstsky významných změn III

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání
 • pořízení celoměstsky významných změn schváleno usnesením ZHMP č. 38/53 ze dne  3.6. 2010
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn od 21. 7. 2010 do 6. 9. 2010
 • zadání změn schváleno usnesením č. 5/18 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 31.3.2011
 • zadání změny Z 2753/00 neschváleno usnesením č.24/10 Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 28.2.2013
 • zadání změny Z 2754/00 schváleno usnesením č.25/4 Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 21.3.2013
Návrh

Vlna celoměstsky významných změn IV

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání
 • pořízení celoměstsky významných změn schváleno usnesením ZHMP č. 18/10 ze dne  21.6. 2012
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn od 12. 11. 2012 do 27.12. 2012
 • schválení zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2756/00, 2759/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2772/00, 2774/00, 2776/00, 2777/00, 2778/00 a 2784/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/13, 31/16, 31/21, 31/22, 31/23, 31/25, 31/27, 31/29, 31/30, 31/31 a 31/33 ze dne 19.9.2013
 • neschválení zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2757/00, 2758/00, 2761/00, 2762/00, 2763/00, 2765/00, 2771/00, 2773/00, 2775/00 a 2783/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/14, 31/15, 31/17, 31/18, 31/19, 31/20, 31/24, 31/26, 31/28 a 31/32 ze dne 19.9.2013
 • schválení zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2786/00, 2787/00, 2789/00, 2792/00, 2793/00, 2795/00, 2796/00, 2797/00, 2798/00, 2799/00, 2800/00, 2801/00, 2803/00, 2804/00, 2806/00, 2807/00, 2808/00, 2809/00, 2811/00, 2812/00, 2813/00, 2816/00, 2817/00, 2820/00, 2821/00, 2823/00, 2825/00, 2827/00, 2828/00, 2829/00 a 2831/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/7, 33/8, 33/10, 33/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/17, 33/18, 33/19, 33/20, 33/21, 33/23, 33/24, 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 33/31, 33/32, 33/34, 33/35, 33/37, 33/38, 33/39, 33/41, 33/43, 33/44, 33/45 a 33/46 ze dne 12.12.2013
 • neschválení zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2782/00, 2785/00, 2788/00, 2790/00, 2791/00, 2802/00, 2805/00, 2814/00, 2818/00, 2824/00 a 2826/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č.33/5, 33/6, 33/9, 33/11, 33/12, 33/22, 33/25, 33/33, 33/36, 33/40 a 33/42 ze dne 12.12.2013
 • schválení přerušení pořizování celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2781/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/4 ze dne 12.12.2013
 • schválení zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2819/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/1 ze dne 23.1.2014
 • schválení zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2810/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/6 ze dne 24.4.2014

Změna 2832

 
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 18/10 ze dne 21.6. 2012
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny od 12. 11. 2012 do 27.12. 2012
 • schválení zadání změny č. Z 2832/00 usnesením ZHMP č. 33/48 ze dne 12.12.2013

Změna 2834

Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 30/12 ze dne 20.6. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2834/00 od 9. 9. 2013 do 9. 10. 2013
 • zadání celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 38/4 ze dne 24.4. 2014

Změna 2835

Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 30/13 ze dne 20.6. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2835/00 od 9. 9. 2013 do 9. 10. 2013
 • zadání celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 38/5 ze dne 24.4. 2014

Změna 2836

Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 30/14 ze dne 20.6. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2836/00 od 9. 9. 2013 do 9. 10. 2013

Změna 2837

Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 30/15 ze dne 20.6. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2837/00 od 9. 9. 2013 do 9. 10. 2013
 • zadání celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 38/2 ze dne 24.4. 2014

Změna 2838

Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 33/47 ze dne 12.12. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2838/00 od 5. 2. 2014 do 7. 3. 2014
 • zadání celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 39/8 ze dne 29.5. 2014

Internetovou prezentaci územního plánu připravuje a za správnost informací zodpovídá Odbor územního plánu