Pořizovatelem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro území hl. m. Prahy je odbor územního rozvoje MHMP:

adresa Jungmannova 29, Praha 1, 110 00  
telefon 236 004 851 
e-mail uzrsek@praha.eu

 

V současnosti, v souladu s rozhodnutím rozšířeného senátu NSS č.j. 1 Aos 2/20113-116 ze dne 17.9.2013, se při pořizování úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy postupuje podle § 188 odst.3, věty první zákona č.183/2006 Sb. (věta druhá a třetí uvedeného ustanovení se neuplatňuje).

Úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy: