Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy platný po změně Z1000/00

Dne 22.10.2009 vydalo usnesením č.30/86 Zastupitelstvo hl.m.Prahy změnu Z1000/00, s účinností od 12.11.2009. 

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 7. ledna 2010 byla zrušena část vydané změny Z1000/00 územního plánu, a to veškeré změny provedené napadeným opatřením obecné povahy č.6/2009 hl.m.Prahy na trase silničního okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně – Březiněves (tzn. severozápadní část okruhu). V předmětném území je pro rozhodování v území platným Územní plán sídelního útvaru hl.m.Prahy se všemi pořízenými změnami s výjimkou změny Z1000/00.

Uzemní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený  usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m. Prahy  ze dne  9.9.1999 je platný se všemi pořízenými změnami ÚP SÚ hl. m. Prahy

 • PLATNÝ STAV k 1.1.2018
  • Platné regulativy funkčních ploch, včetně grafických příloh:
   • Příloha oddílu 10 (Vymezení kategorií záplavových území).

    Příloha oddílu 10 není aktualizována.

    Příloha oddílu 10 vznikla v rámci změny Z 1000/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy z důvodu rozhodování v územích, kde byla ÚP vymezena linie protipovodňové ochrany, ale nebyla ještě realizována, tudíž se nemohla uplatnit kategorizace pro chráněné území. V současné chvíli jsou všechna PPO zajišťovaná městem již realizována. V příloze oddílu 10 a v územním plánu jsou vymezené návrhy individuální PPO, které často realizovány nebyly, nebo byly realizovány v jiné podobě a tak, jak jsou v ÚP vymezeny, realizovány nikdy nebudou (přístav Holešovice, Cukrovar Modřany). Tyto individuální PPO se řeší změnou ÚP.

   • Příloha oddílu 12 (Podmíněnost staveb)
   • Příloha oddílu 13 (Velká rozvojová území)
  • Grafická část  
 • Základní informace 
 • Průvodní zpráva  územního plánu hl. m. Prahy
 • závazná část územního plánu vyhlášena  vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999Sb. hl. m. Prahy, schválenou usnesením č. 1156 Rady  Zastupitelstva hl. m. Prahy  ze dne 26.10.1999, s účinností od 1.1.2000, aktualizovanou vyhláškami č.10/2001,27/2001,21/2002, 30/2002, 8/2003, 3/2004, 7/2004, 6/2005, 17/2005, 24/2005,  6/2006, 15/2006, 23/2006 a dále vydanými opatřeními obecné povahy - viz níže.

Na základě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 12265/2014 - 81 ze dne 28.3.2014 se opatření obecné povahy č.6/2009, z přílohy C. Odůvodnění, kapitoly Postup při umísťování výjimečně přípustné stavby vypouští celý text a nahrazuje se slovy: Rozhodnutí o umísťování výjimečně přípustné stavby je plně v kompetencích příslušných stavebních úřadů.

 

Internetovou prezentaci územního plánu připravuje a za správnost informací zodpovídá Odbor územního rozvoje. Za obsah grafické části odpovídá IPR Ing. Lukáš Lébr tel.:236005681, e-mail: wgphelp@urm.mepnet.cz.

 

Číslo/ rok vydání

 Předmět vydaného opatření obecné povahy

 Usnesení ZHMP /datum  Účinnost opatření obecné povahy
51/2018 o vydání změny Z 1902 vlny 07 33/16 ze dne 25.1.2018 po naplnění § 55c stavebního zákona - bude doplněno
50/2018 o vydání změny Z 3016/00 33/12 ze dne 25.1.2018 po naplnění § 55c stavebního zákona - bude doplněno

49/2017

o vydání změny Z 1635 vlny 07 25/40  ze dne 30.3.2017 20.4.2017
48/2017 o vydání změny Z 1620 vlny 07 25/39  ze dne 30.3.2017 20.4.2017
47/2016 o vydání celoměstsky významných změn I+II Z 2179/00 19/26 ze dne 15.9.2016 7.10.2016
46/2016

o 2. vydání změny Z-1424 vlny 07

Rozsudkem MS v Praze 11A 23/2017 ze dne 20.6.2017 byla zrušena změna 1424/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy, vydaná Opatřením obecné povahy č. 46/2016

19/24 ze dne 15.9.2016 7.10.2016
45/2015 o vydání změn vlny 07 (2. část) 10/77 ze dne 5.11.2015 28.11.2015
44/2015 o vydání změny Z 1903/07 vlny 07 7/22ze dne 28.5.2015 17.6.2015
43/2014 o vydání Aktualizace č.1 ZÚR HMP 41/1 ze dne 11.9.2014 1.10.2014
42/2014 o vydání celoměstsky významné změny Z2833/00 40/1 ze dne 19.6.2014 10.7.2014
41/2014 o vydání celoměstsky významných změn I Z 2710/00 39/5 ze dne 29.5.2014 19.6.2014
40/2014 o vydání změny Z 1147 vlny 06 39/4 ze dne 29.5.2014 19.6.2014
39/2014 o 2. vydání změny 1187 vlny 07 38/23 ze dne 24.4.2014 22.5.2014
38/2014 o 2. vydání změny 1415 vlny 07 37/3 ze dne 27.3.2014 17.4.2014
37/2013

o vydání celoměstsky významných změn III Z 2746/00, Z 2747/00 a Z 2750/00

Rozsudkem MS v Praze, č.j. 5A 113/2015 ze dne 9.10.2015, byla zrušena část změny Z-2746/00, v rozsahu změny záplavového území kateg. C na d.v.t. Rokytka v rozsahu říč. km 7-8, vydaná Opatřením obecné povahy č.37/2013.

Rozsudkem MS v Praze, č.j. 5A 50/2016, ze dne 15.6.2016, byla zrušena část změny Z-2746/00, v rozsahu změny záplavového území kateg. C na d.v.t. Kunratický potok v rozsahu říč. km 9-10, vydaná Opatřením obecné povahy č.37/2013.

Rozsudkem MS v Praze, č.j. 6A 156/2016 ze dne 22.11.2016, byla zrušena část změny Z-2746/00, v rozsahu změny záplavového území kateg. C na d.v.t. Botič v rozsahu říč. km 4,5 - 5,5, vydaná Opatřením obecné povahy č.37/2013

Rozsudkem MS v Praze, č.j. 11A 148/2016 ze dne 16.2.2017, byla zrušena část změny Z-2746/00, v rozsahu změny záplavového území kateg. C na d.v.t. Dobrá voda v rozsahu říč. km 0,000 – 1,541, vydaná Opatřením obecné povahy č.37/2013

31/12 ze dne 19.9.2013 10.10.2013
36/2013 o vydání celoměstsky významné změny I+II Z 1438/00 31/8 ze dne 19.9.2013 10.10.2013
35/2013 o vydání celoměstsky významné změny I+II Z 2744/00 30/24 ze dne 20.6.2013 10.7.2013
34/2013 o vydání celoměstsky významné změny I Z 2001/00 30/22 ze dne 20.6.2013 10.7.2013
33/2013 o vydání celoměstsky významné změny I+II Z 2742/00 25/5 ze dne 21.3.2013 10.4.2013
32/2013 o vydání změny 1733 vlny 00 24/14 ze dne 28.2.2013 22.3.2013
31/2012 o vydání změny 2755 vlny 00 20/42 ze dne 25.10.2012 16.11.2012
30/2012 o vydání změny 1530 vlny 07 20/40 ze dne 25.10.2012 16.11.2012
29/2012 o vydání změny 1246 vlny 06 20/38 ze dne 25.10.2012 16.11.2012
28/2012 o vydání celoměstsky významné změny I+II Z 2462/00 19/9 ze dne 20.9.2012 12.10.2012
27/2012 o vydání změn 1223 a 1309 vlny 06 19/8 ze dne 20.9.2012 12.10.2012
26/2012 o vydání celoměstsky významných změn I+II Z 2274/00, Z 2573/00 18/9 ze dne 21.6.2012 11.7.2012
25/2012 o vydání změny 909 vlny 07 18/8 ze dne 21.6.2012 11.7.2012
24/2012 o vydání změn 1113, 1181 a 1437 vlny 06 18/8 ze dne 21.6.2012 11.7.2012
23/2012

o vydání celoměstsky významných změn I+II

Rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 11A 134/2012, ze dne 8.1.2013 byla zrušena změna Z 2345/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, vydaná opatřením obecné povahy č. 23/2012.

Rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 3A 48/2015, ze dne 22.7.2015 byla zrušena změna Z 2440/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, vydaná opatřením obecné povahy č. 23/2012.

Novým rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 6A 99/2015, ze dne 22.9.2016 byla zrušena změna Z 2590/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, vydaná opatřením obecné povahy č. 23/2012.

16/4 ze dne 26.4.2012 16.5.2012
22/2012 o vydání změn 1557 vlny 07 16/3 ze dne 26.4.2012 16.5.2012
21/2012 o vydání změn 991, 1076, 1123, 1138, 1299, 1375, 1386, 1429, 1459, 1463, 1467, 1477 a 1516 vlny 06 16/3 ze dne 26.4.2012 16.5.2012
20/2012 o vydání změny 1212 vlny 06 16/3 ze dne 26.4.2012 16.5.2012
19/2011 o vydání změn 1077, 1637 vlny 07 12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012
18/2011 o vydání změn 1322, 1456, 1756, 1766 vlny 07 12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012
17/2011 o vydání změn 981, 1118, 1243, 1257, 1278, 1468, 1476, 1489,1520 vlny 06 12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012
16/2011 o vydání změn 1030, 1180, 1221 vlny 06 12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012
15/2011 o vydání změn 07 ÚP SÚ hl.m.Prahy 8/31 ze dne 23. 6. 2011 14.7.2011
14/2011 o vydání změn 964/06, 1012/06, 1023/06, 1078/06, 1091/06, 1281/06, 1431/06 a 1517/06  ÚP SÚ hl.m.Prahy 8/31 ze dne 23. 6. 2011 14.7.2011
13/2011 o vydání změny 1321/06 ÚP SÚ hl.m.Prahy 8/31 ze dne 23. 6. 2011 14.7.2011
12/2010 o vydání změn 994/06 a 995/06 ÚP SÚ hl.m.Prahy 39/69 ze dne 17.6.2010 9. 7. 2010
11/2010

o vydání změn 07 ÚP SÚ hl.m.Prahy (II.část) 

Rozsudkem NSS 4 Ao 3/2010 ze dne  4. 8. 2010 byla zrušena změna Z1865/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy, vydaná Opatřením obecné povahy č. 11/2010

38/51 ze dne 3.6.2010 30. 6. 2010
10/2010 o vydání změn 06 ÚP SÚ hl.m.Prahy (II.část) 38/50 ze dne 3.6.2010 25. 6. 2010
09/2010

o vydání změn 07 a změny Z-1190/06 ÚP SÚ hl. m. Prahy

Rozsudkem NSS 8 Ao 6/2011 ze dne 22.12.2011 byla zrušena
změna Z 1201/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy, vydaná Opatřením
obecné povahy č. 9/2010

Rozsudkem MS v Praze 9A 113/2012 ze dne 26.4.2013 byla zrušena změna Z 1294/07, vydaná Opatřením obecné povahy č. 9/2010

Rozsudkem MS v Praze 5A 48/2013 ze dne 7.6.2013 byla zrušena
změna Z 1037/07 ve vztahu k pozemku parc. č. 1349/3 v k. ú. Vinohrady, vydaná Opatřením obecné povahy č. 9/2010

Rozsudkem MS v Praze 3A 61/2010 ze dne 31.5.2013 bylo zrušeno rozhodnutí o námitkách žalobce proti změně 1415/07, vydané Opatřením obecné povahy č. 9/2010

Rozsudkem MS v Praze 11A 141/2010 ze dne 30.12.2013 bylo zrušeno rozhodnutí o námitkách žalobce proti změně 1187/07, vydané Opatřením obecné povahy č. 9/2010

Rozsudkem MS v Praze 6A 55/2013 ze dne 4.2.2014 byla zrušena změna 1424/07,vydaná Opatřením obecné povahy č. 9/2010

35/38 ze dne 26.3.2010 16. 4. 2010
08/2009 o vydání Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 32/59 ze dne 17.12.2009 6.1.2010
07/2009 o vydání změn Z1260/00 a Z1326/00 30/87 ze dne 22.10.2009 12.11.2009
06/2009 o vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 30/86 ze dne 22.10.2009 12.11.2009
05/2009  o vydání změny Z1439/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 25/40 ze dne 26.3.2009  16. 4. 2009
04/2009  aktualizace změny Z1344/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 24/38 ze dne 19.2.2009  9. 3. 2009
03/2008  o vydání změn 06 ÚP SÚ hl.m.Prahy (I.část) 20/70 ze dne 30.10.2008  18. 11. 2008
02/2008  o vydání změny Z1344/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 19/72 ze dne 18.9.2008  4. 10. 2008
01/2008  o vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy  18/51 ze dne 19.6.2008  10. 7 2008