17.10.2013 nabývá účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění živnostenský zákon, m.j. tak, že se mění podmínky pro podnikatele prodávající kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny. Nadále jsou tyto činnosti součástí živnosti koncesované s předmětem podnikání "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin".

Podnikatel, který byl k uvedenému dni oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců, tj. do 17.4.2014. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v tomto prodeji pokračovat na základě stávajícího oprávnění, a to do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.


1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon o pohonných hmotách a živnostenský zákon. Tímto předpisem se novým způsobem upravují podmínky podnikání ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v distribuci pohonných hmot.

Novou právní úpravou došlo k přeřazení živnosti "Výroba a zpracování paliv a maziv" z vázaných živností do živností koncesovaných. Tato činnost je po novele spolu s distribucí pohonných hmot, jež podle dosavadní právní úpravy spadala do živnosti volné, obsahem nové koncesované živnosti s předmětem podnikání "Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot". Koncese může být udělena v celém rozsahu uvedených činností nebo jen v částečném rozsahu, např. jen na distribuci pohonných hmot. Distributor pohonných hmot bude navíc povinen se registrovat před zahájením své činnosti u celního úřadu.

Podnikatel, který byl ke dni 1.10.2013 oprávněn vyrábět z pracovávat paliva a maziva nebo prodávat pohonné hmoty a hodlá v této činnosti pokračovat, je povinen do 1 měsíce, tj. do 1. Listopadu 2013 požádat o koncesi a doložit příslušné doklady, pokud je nemá živnostenský úřad k dispozici z přechozích řízení. Pokud tak v této lhůtě neučiní, živnostenské oprávnění pro uvedené činnosti mu zanikne.


Dne 30.6.2012 nabyl účinnosti zákon č. 169/2012 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Hlavním cílem novely je další snižování administrativní zátěže podnikatelů.

Novela zejména

  • ruší povinnost podnikatele označovat provozovnu identifikačním číslem,
  • nově umožňuje podnikateli prostřednictvím živnostenského úřadu oznamovat změny údajů, které podnikatel ohlašuje správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu úřadu práce a zdravotní pojišťovně, a to i v případě, že neplní oznamovací povinnost vůči živnostenskému úřadu,
  • umožňuje, aby podnikatel kdykoliv oznámil živnostenskému úřadu, že adresa jeho místa podnikání bude do budoucna totožná s adresou bydliště, a v případě změny bydliště pak podnikateli odpadá povinnost oznamovat změnu místa podnikání.
  • odstraňuje neodůvodněné odchylky od úpravy dané správním řádem a některé nepřesnosti právní úpravy zjištěné z aplikační praxe.

Dne 1.7.2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se m.j. mění i živnostenský zákon. Původní vázaná živnost s předmětem podnikání "Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produkrů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky" se stává oborem živnosti volné.

U živnosti volné se slučují obory činnosti "Činnost odborného lesního hospodáře" a "Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov" do jednoho oboru činnosti.


Zákonem č. 119/2012, kterým dochází ke změně zákona o silniční dopravě, dochází také s účinností od 1.6.2012 ke změně živnostenského zákona. Nová právní úprava se týká dosavadní koncesované živnosti Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxislužba.

Tato živnost má nově následující členění, resp. rozsahy předmětu podnikání:

Silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Nově jsou upraveny zvláštní podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby prostřednictvím velkých vozidel. Velkým vozidlem se podle § 2 odst. 14 zákona o silniční dopravě rozumí vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Žadatel o koncesi pro provozování silniční motorové dopravy prostřednictvím velkých vozidel musí splňovat zvláštní podmínky podle § 6 odst. 1 zákona o silniční dopravě, kterými jsou a) usazení, b) dobrá pověst, c) finanční způsobilost, d) odborná způsobilost.

Nadále lze udělit koncesi pro provozování silniční motorové dopravy velkými vozidly pouze právnické osobě se sídlem na území ČR nebo fyzické osobě s trvalým pobytem na území ČR nebo s obdobným pobytem na území jiného členského státu EU.

Odborná způsobilost se prokazuje živnostenskému úřadu osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy, které vydá dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky nebo orgán jiného členského státu než České republiky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. Podle § 8a odst. 1 zákona o silniční dopravě je podmínka odborné způsobilosti splněna, pokud je odborně způsobilý odpovědný zástupce podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly.

Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly musí provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce.

Podle přechodných ustanovení jsou podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost s původním předmětem podnikání, jsou oprávněni provozovat živnost v rozsahu udělené koncese podle dosavadní právní úpravy, s následujícími výjimkami:

1) Podnikatelé, kteří byli oprávněni provozovat koncesovanou živnost „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně“ nebo „Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně“, jsou nadále oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“.

Tuto změnu rozsahu předmětu podnikání zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 živnostenského zákona.

2) Podnikatelé, kteří byli oprávněni provozovat koncesovanou živnost „Silniční motorová doprava - taxislužba“, jsou nadále oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

Tuto změnu rozsahu předmětu podnikání zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 živnostenského zákona.

3) Podnikatelé, kteří byli oprávněni provozovat koncesovanou „Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní“, „Silniční motorová doprava - mezinárodní příležitostná osobní“, „Silniční motorová doprava - vnitrostátní veřejná linková“, „Silniční motorová doprava - vnitrostátní zvláštní linková“, „Silniční motorová doprava - mezinárodní linková“, nebo „Silniční motorová doprava - mezinárodní kyvadlová“ a hodlají nadále provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit příslušné doklady podle nové právní úpravy. Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, změní živnostenský úřad původní rozhodnutí o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

4) Podnikatelé, kteří byli oprávněni provozovat koncesovanou živnost „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ nebo „Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ a hodlají nadále provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání  „Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit příslušné doklady podle nové právní úpravy. Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, změní živnostenský úřad původní rozhodnutí o udělení koncese a omezí rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“.


Dne 1.7.2011 nabyl účinnost zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Touto novou právní úpravou dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra i na oblast spotřebitelského úvěrování.

Na základě této novely se rozšiřuje okruh povinných osob,  na které se zmíněný zákon vztahuje, o zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Tyto osoby (instituce) jsou v souladu s § 19 zákona povinny arbitrovi nejpozději ke dni, od kterého jsou oprávněny vykonávat svou činnost, poskytnout své identifikační údaje (např. obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání, kontaktní údaje osoby určené pro styk s arbitrem a další). Tuto informační povinnost lze splnit i na formuláři vydaném arbitrem, který je zveřejněn na internetových stránkách www. arbitr . cz.

Osoby (instituce), které této informační povinnosti dosud nepodléhaly, musí uvedenou informační povinnost splnit nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely, tzn. do 1.10.2011.

Tato informační povinnost se vztahuje na stávající podnikatele vykonávající činnost na základě živnostenského oprávnění pro vázanou živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, ale i na podnikatele vykonávající činnosti v oblasti spotřebitelského úvěru  (nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru) na základě živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost volnou s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v rámci oboru činnosti č. 47. „Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo oboru č. 70. „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“.

Za nesplnění informační povinnost může být uložena pokuta až do výše 1.000.000,- Kč.


  • S účinností od 1.1.2011 dochází v souvislosti se změnou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců,  kterou dochází m.j. i ke změně živnostenského zákona a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,  a dalších právních předpisů, ke změně režimu vzniku živnostenského oprávnění cizinců.

   Cizinci (fyzické osoby), kteří hodlají podnikat v režimu živnostenského zákona, nebudou nadále povinni se zapisovat do obchodního rejstříku (možnost dobrovolného zápisu zůstává zachována).

   Ruší se institut „Potvrzení o splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti“ pro účely řízení o povolení pobytu. Cizinec, který při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi prokáže splnění všech podmínek provozování živnosti, kromě podmínky povoleného pobytu, obdrží od živnostenského úřadu pro účely řízení o povolení k pobytu na území ČR výpis (tzv.„předběžný výpis“), jeho platnost je 6 měsíců ode dne jeho doručení.

   Živnostenské oprávnění cizincům nadále vzniká:
- dnem ohlášení nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese,
pokud cizinec při ohlášení (při podání žádosti o udělení koncese) splňuje všechny podmínky provozování živnosti, včetně povoleného pobytu ve smyslu § 5 odst. 5 živnostenského zákona,  nebo 
- dnem doložení dokladu prokazujícího udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu živnostenskému úřadu  v případě, že cizinec obdržel pro účely řízení o povolení k pobytu „předběžný výpis“. Doklad o povolení k pobytu musí být doložen živnostenskému úřadu, u kterého byla živnost ohlášena, resp., u kterého byla podána žádost o koncesi,  do 3  pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území ČR, nejdéle pak ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení „předběžného výpisu“. Nedoloží-li osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad  rozhodne, že ohlašovatel (žadatel o koncesi) nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění (tedy bez ohledu na to, zda daná fyzická osoba doklad o povolení k pobytu vlastní či nikoliv).