§ 1

Živnostenské úřady

Živnostenskými úřady jsou

a) obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,1) a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy,2)

b) krajské živnostenské úřady, kterými jsou odbory krajských úřadů,3)a na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy,4)

c) živnostenský úřad České republiky.

§ 2

Obecní živnostenský úřad

(1) Obecní živnostenský úřad

a) vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

b) je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení,5)týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích volných a živností provozovaných průmyslovým způsobem,

c) provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona,

d) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Obecní živnostenský úřad vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

§ 3

Krajský živnostenský úřad

(1) Krajský živnostenský úřad

a) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly,

b) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů,6) ve svém správním obvodu,

c) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,

d) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,

e) vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu,

f) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. d) jsou příslušné orgány povinny sdělit krajskému živnostenskému úřadu do 15 dnů.

§ 4

zrušen

§ 5

Živnostenský úřad České republiky

(1) Živnostenský úřad České republiky

a) zpracovává koncepce v oblasti živnostenského podnikání,

b) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči krajským živnostenským úřadům; může nařídit živnostenským úřadům provedení živnostenské kontroly,

c) v zákonem stanovených případech rozhoduje jako správní orgán první instance,

d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů,6)

e) vede ústřední evidenci všech podnikatelů, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění,

f) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,

g) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,

h) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. g) jsou příslušné orgány povinny sdělit Živnostenskému úřadu České republiky do 15 dnů.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 6

(1) Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do živnostenských úřadů jsou oprávněni požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu jejich činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem.

(2) Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do živnostenských úřadů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své činnosti.

(3) Činnosti vykonávané obecními živnostenskými úřady a krajskými živnostenskými úřady jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

§ 7

Do doby zřízení Živnostenského úřadu České republiky vykonává jeho působnost Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

§ 8

Zrušují se:

1. zákon České národní rady č. 127/1990 Sb., o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání;

2. zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění zákona České národní rady č. 116/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o vnitřním obchodě, zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb.;

3. vyhláška ministerstva obchodu ČSR č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění vyhlášky ministerstva obchodu a cestovního ruchu ČSR č. 138/1988 Sb. a zákona České národní rady č. 127/1990 Sb.

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

* * *

Zákon č. 286/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Zákon č. 132/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Zákon č. 320/2002 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Odkazy k textu zákona:

1) § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

2) § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

3) § 68 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 81 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

5) § 126 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.