Placení a výši správních poplatků upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - položka 24 přílohy č. 1 - Sazebníku

 

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

       1 000,-

b) Další ohlášení živnosti

         500,-

c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

      1 000,-

d) Přijetí další žádosti o koncesi

          500,-

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese   

          500,-

f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

           500,-

g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

           100,-

h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříkuna žádost

            20,-

za každou i započatou stránku

i) Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona

            50,-

 

Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.