Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon“).

S nabytím účinnosti „zákona“ dne 1. 7. 2004 jsou stanoveny práva a povinnosti v oblasti péče o uvedená místa a určují se orgány státní správy a jejich působnost. V minulosti nebyla péče o válečné hroby nijak zákonem upravena.

 

Výkon státní správy

Ministerstvo obrany ČR

Vede centrální evidenci válečných hrobů

Koordinuje péči o válečné hroby v České Republice a v zahraničí

Poskytuje dotace podle zvláštního právního předpisu – zák. č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech  na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám tak vlastníku nemovitosti
Poskytuje náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradí výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části
Úkoly Ministerstva obrany plní odbor mimorezortní spolupráce Sekce personální Ministerstva obrany ČR.


odbor mimorezortní spolupráce

Poskytuje náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradí výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části

Magistrát hlavního města Prahy

Koordinuje péči o válečné hroby v rámci Prahy

Vede souhrnnou evidenci válečných hrobů v Praze

odbor živnostenský a občanskosprávní

Kamil Řehák

Městské části Praha 1 – 22

Úřad s rozšířenou působností vede evidenci válečných hrobů, které se nacházejí v jeho správním obvodě

Projednává přestupky a správní delikty (dle „zákona“) 


Pracovníci ÚMČ

útvar

pracovník

Praha 1

odbor občansko správních agend

Petra Sodomková

Praha 2

Kancelář starostky a vnějších vztahů

Irena Vinogradová

Praha 3

odbor občansko správní

Eva Cihelková

Praha 4

odbor kultury a tělovýchovy

Vlasta Nolčová

Praha 5

odbor školství a kultury

Vladimír Jouda

Praha 6

odbor vnitřních věcí

JUDr. František Matějovič

Praha 7

odbor Kancelář starosty

Lukáš Fátor, DiS.

Praha 8

odbor kultury

Zuzana Láznová

Praha 9

odbor školství a kultury

Jitka Duchková

Praha 10

odbor školství a kultury

Stanislava Adamcová

Praha 11

odbor školství a kultury

Markéta Horáková, Bc.

Praha 12

odbor školství

Ivana Sellnerová

Praha 13

odbor kancelář starosty

Bohdan Pardubický

Praha 14

odbor místního hospodářství

Jarmila Střelbová

Praha 15

odbor školství, kultury a zdravotnictví

Petra Kočková

Praha 16

odbor občansko správní

Miroslav Moravec

Praha 17

odbor správy obecního majetku

Zdeňka Hořejší

Praha 18

odbor školství, kultury a tělovýchovy

Renata Davidíková

Praha 19

odbor tajemníka úřadu

Monika Ulrichová, DiS.

Praha 20

odbor místní hospodářství

Jitka Pinkavová

Praha 21

odbor finanční

Irena Mrázová

Praha 22

odbor hospodářské správy

Josef Tesařík

 

Pojem válečný hrob

Válečným hrobem je pro účely „zákona“ místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku:

 • aktivní účasti ve vojenské operaci nebo
 • válečného zajetí, anebo
 • ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války

Válečným hrobem může být:

 • hrob jednotlivce,
 • hrob hromadný nebo osárium,

včetně náhrobků a ostatního hrobového zařízení.Pojem pietní místo

místo, které připomíná válečné události a oběti

 

Válečné události:

vojenské operace (např. Ostravská, Pražská, Bratislavsko - brněnská)

významná odbojová činnost (Pražské povstání, partyzánské akce)

Válečné oběti  jsou osoby, které zahynuly v době války v důsledku:

 • aktivní účasti ve vojenské operaci
 • postihu za přímou účast ve vojenské operaci
 • účasti v odboji
 • válečného zajetí

 

Péče o válečné hroby

Péčí se rozumí zabezpečování úpravy, zřizování nových válečných hrobů a pietních míst (dále jen „válečné hroby“), přemísťování nebo rušení válečných hrobů včetně exhumace

Péči o válečné hroby zabezpečuje:

 • vlastník válečného hrobu (fyzická osoba, právnická osoba, obec, stát – Ministerstvo ČR)
 • vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn (pokud není znám vlastník válečného hrobu)

Přemístění (zrušení) válečného hrobu

 • na základě žádosti vlastníka válečného hrobu nebo vlastníka nemovitosti
 • po souhlasu Ministerstva obrany ČR

Zřízení nového válečného hrobu

 • na základě žádosti zřizovatele
 • po souhlasu vlastníka nemovitosti
 • po souhlasu Ministerstva obrany ČR
 • po vyjádření jiného správního úřadu (pokud je toho třeba)

 

Práva a povinnosti

Vlastník válečného hrobu je povinen:

 • zabezpečovat péči o válečné hroby
 • umožnit k němu přístup za účelem vzdání úcty
 • umožnit provedení prací souvisejících s péčí o válečné hroby

Vlastník nemovitosti má nárok:

 • na náhradu za omezení užívání nemovitosti
 • na náhradu za odprodej nemovitosti
 • vyjádřit se ke zřízení nového válečného hrobu

Stát (zastoupený Ministerstvem obrany) je povinen:

na základě žádosti poskytnout náhradu za omezení užívání nemovitosti

na základě žádosti odkoupit nemovitost nebo její část

Je-li válečný hrob umístěn mimo pohřebiště, má vlastník nemovitosti nárok na náhradu za:

 • omezení užívání nemovitosti;
 • odprodej nemovitosti nebo její části; pokud je vlastníkovi nemovitosti užívání závažným způsobem v důsledku existence válečného hrobu ztíženo.

    Náhradu poskytuje stát (Ministerstvo obrany) na základě písemné žádosti vlastníka nemovitosti.

Výše náhrady a kupní cena se stanoví podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.)

    Náhrada je jednorázová.

 

Přestupky a správní delikty

Fyzická osoba se dopustí přestupku a právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem se dopustí správního deliktu tím, že:

a) neumožní k válečnému hrobu přístup

b) nezabezpečí úpravu válečného hrobu, ač je k tomu podle „zákona“ povinna

c) provede jinou změnu válečného hrobu než jeho úpravu (změna textu na náhrobku nebo pamětní desce), anebo bez souhlasu MO přemístí nebo zruší válečný hrob

    Sankciování porušení povinnosti stanovené tímto „zákonem“ je jedním z předpokladů jeho efektivní funkce

Za přestupek nebo správní delikt lze uložit pokutu až do výše:

podle písm.a) ……….. 20 000 Kč

podle písm.b) ……….. 50 000 Kč

podle písm.c) ……….100 000 Kč

 

Evidence válečných hrobů a pietních míst

Evidence válečného hrobu obsahuje údaje o válečném hrobu, pokud jsou známy.

Těmito údaji jsou zejména:

jméno, popřípadě jména, příjmení, vojenská hodnost, státní příslušnost,

národnost, datum narození, datum a místo úmrtí a příčina smrti osoby nebo

osob, jejíž ostatky jsou ve válečném hrobu pohřbeny, nebo osoby, jíž se

válečný hrob týká,

název státu, obce nebo vojenského újezdu, katastrálního území a parcelní

číslo, popřípadě číslo popisné nemovitosti, kde se válečný hrob nachází,

historická událost, ke které se válečný hrob vztahuje, charakter a stručný

popis vzhledu válečného hrobu včetně fotodokumentace,

označení vlastníka válečného hrobu a vlastníka nemovitosti, na které je

válečný hrob umístěn.