I. Materiálové náklady:


1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji (např. typ OCÉ 3045)   

Název  A4     A3
jednostranné kopie   2 Kč 2 Kč
oboustranné kopie    3 Kč 4 Kč

   

2. Výtisk z tiskárny počítače
jedna stránka  - 3 Kč 

3. Technický nosič dat
(disketa CD, DVD) - 24 Kč

 

II. Náklady na poskytnutí informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním   

za každou započatou 1 hodinu vyhledávání - 250 Kč

 

III. Poštovné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti:  

standard  26 Kč
písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci (dále jen „dodejka“)    10 Kč  

 

IV. Poštovné za odeslání informace podle váhy s dodejkou – cena celkem

do 50 g    36 Kč
od 101 g do 500 g    44 Kč
od 51 g do 100 g    47 Kč
od 501 g do 1 kg    53 Kč
od 1 kg do 2 kg    59 Kč

   

V. Doplňkové služby

balné - paušál - 30 Kč

 

Určující podmínky:

1.  Všechny druhy písemností a  úkonů  jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku, které nepodléhají DPH.

2.  Sazebník je platný i při uplatnění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění.

3.  Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.

4.  Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.

5.  Ceny  uvedené  v tomto sazebníku  se  nevztahují  na  vydávání  stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů,  za  což  jsou  vybírány  správní  poplatky  podle položky 3 Sazebníku, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních  poplatcích,  ve  znění  pozdějších předpisů. Ceny uvedené   v  tomto  sazebníku  se  rovněž nevztahují na kopírování  přinesených  písemností, neboť tuto službu Magistrát hlavního města Prahy nevykonává.“.