Realizace projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. PrahyRealizace projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy

Hlavním cílem projektu je pomoc potřebným osobám s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. Pomoc potřebným osobám je realizována prostřednictvím podpory vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Očekávaným přínosem projektu je zajištění dostupnosti konkrétních druhů sociálních služeb pro potřebné osoby na území hl. m. Prahy.

Fond rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy (založen v roce 2015)

Účelem fondu je využití příjmů z prodeje bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy a výnosů z pronájmu volných bytů v domech určených k prodeji na rozvoj a zkvalitnění sociálního bydlení a pobytových kapacit sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Předpokládá se, že z 85 % půjde o využití v oblasti sociálního bydlení a z 15 % v oblasti sociálních služeb. Základním úkolem hl. m. Prahy je podporovat prostředí, ve kterém bude na prvním místě odpovědnost jedince za své chování a zajištění si základních potřeb včetně bydlení, a být připraveno poskytnout pomoc lidem, kteří se ocitli nezaviněně v tíživé situaci a v rámci vlastních prostředků si své bydlení z objektivních důvodů nejsou schopni zajistit sami. Prioritními skupinami osob, na něž se bytová politika hlavního města Prahy zejména zaměřuje, jsou: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v sociální tísni a vybrané profese.

Byty jsou poskytovány i pro potřeby organizací vykonávajících sociální politiku v rámci péče o klienty vyžadující speciální pomoc. 

Realizace celopražské amatérské filmové soutěže AntifetfestRealizace celopražské amatérské filmové soutěže Antifetfest

Od roku 2008 pořádáme celopražskou filmovou soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol s tematikou prevence rizikového chování. Chceme přispívat k posílení odpovědnosti dospívajících za vlastní rozhodnutí, životní styl a zdraví. Mladí tvůrci se při práci na snímcích zamýšlí nad rizikovým chováním, učí se vzájemně spolupracovat, zapojují i rodiče a pedagogy. Oceněné snímky jsou distribuovány do škol k možnému využití při preventivní práci a promítány na veřejných akcích.

 

Pořádání Pražského fóra primární prevence

Pro pedagogy a odborníky z oblasti primární prevence rizikového chování realizujeme každoročně Pražské fórum primární prevence. Fórum se vždy vztahuje k vybranému ústřednímu tématu a je doprovázeno přehlídkou činnosti neziskových organizací působících v prevenci. Cílem fóra je předat pedagogům nové poznatky a dovednosti v oblasti primární prevence rizikového chování, vyvolat diskuzi a vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými subjekty na poli prevence.

Spolupořádáme celostátní Konferenci primární prevence rizikového chování

Každoročně se podílíme na přípravě, realizaci i obsahu Konference primární prevence rizikového chování. Konference, kterou pořádá SCAN, z. s., a Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, je určena odborníkům z oblasti prevence a zaměřuje se každý rok na jiné téma z oblasti prevence. Konferenci doprovází odborné workshopy a panelové prezentace.

Dotační a grantová podpora sociálních služeb a návazných služeb podporujících rodinuDotační a grantová podpora sociálních služeb a návazných služeb podporujících rodinu

Finančně podporujeme organizace poskytující terénní, ambulantní a pobytové sociální služby pro osoby, které potřebují v životě pomoc (především nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace). Navyšujeme kapacity v příspěvkových organizacích hl. m. Prahy a postupně pracujeme na zvýšení kvality a materiálně technických standardů nabízených sociálních služeb (především pobytových). Finančně podporujeme služby a projekty pomáhající rodinám a dětem v obtížné sociální situaci a projekty zaměřené na podporu rodinného života.

Pořádání odborných seminářů

Pořádáme krátkodobé i vícedenní vzdělávací semináře pro pedagogy a metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách s cílem posílit jejich odbornost a kompetence při preventivní práci s dětmi a rodiči.

Grantová činnost v oblasti akcí celopražského významuGrantová činnost v oblasti akcí celopražského významu

V rámci grantové činnosti podporujeme akce celopražského významu, které jsou zacíleny na podporu veřejně prospěšných konferencí, seminářů, osvětových, vzdělávacích, benefičních a soutěžních akcí v oblasti ochrany zdraví a vytváření sociální koheze ve společnosti.

 

 

Srdce na dlani

Anketa je založena na oceňování práce a přístupu zaměstnanců jednotlivých sociálních zařízení hl. m. Prahy od klientů, kterým zajišťují potřebnou péči. Oceňován je výjimečný přístup, zájem, empatie a ochota, se kterou si zaměstnanci získají během roku u klientů největší oblibu. Ti je následně svými hlasy navrhují na prestižní ocenění. Pracovníci s nejvyšším počtem hlasů následně postupují do slavnostního finále. Každoročně je tak v anketě oceněno téměř třicet pracovníků v sociálních službách. „V dnešní hektické době, kdy je pomoc druhým lidem stále větší vzácností, je obdivuhodné, že tito zaměstnanci nad rámec svých povinností rozdávají při své práci radost a jsou i oporou v nelehkých životních chvílích pro své klienty, kteří jsou na jejich poskytovaných službách závislí. Přitom jejich práce není vůbec jednoduchá a o to více si jich za to vážím a myslím, že si zaslouží obdiv nás všech,“ řekl radní pro sociální oblast Daniel Hodek.

Systém humanitární pomoci pro lidi bez domova Systém humanitární pomoci pro lidi bez domova

Praha vytvořila systém pomoci lidem bez přístřeší, který jim umožňuje návrat z ulice do bytu a zapojení se do normální společnosti. Systém je založen na spolupráci sociálních pracovníků s klienty a umožňuje jim využívat sociální zařízení od nocleháren, přes azylové domy, ubytovny až po nájemní byty. V současné době se vytváří síť nízkoprahových denních center.

V zimním období především zabezpečuje koordinovanou pomoc pro lidi bez domova na území HMP. Pomoc spočívá v navýšení míst k přespání, zajištění oblečení, stravy a zdravotního ošetření pro lidi bez domova, aby se minimalizovala možnost ohrožení života těchto lidí z důvodu podchlazení.

Systém podpory zařízení poskytující lůžkovou zdravotní péči na území HMP

Finančně podporujeme investiční i neinvestiční projekty lůžkových zařízení (především nemocnic) na území HMP a tím přímo podporujeme vyšší kvalitu a dostupnost zdravotních služeb na území HMP.

Podpora v rámci soutěže ZDRAVOTNÍ SESTRA ROKU

Každoročně finančně podporujeme závěrečný benefiční ples, na kterém je zdravotní sestra roku vyhlášena.

Týden diabetu a Pochod proti diabetu ke Světovému dni diabetuTýden diabetu a Pochod proti diabetu ke Světovému dni diabetu

Týden diabetu vrcholí Pochodem proti diabetu, ten chce upozornit na narůstající problém diabetu 2. typu a povzbudit co nejvíce lidí, aby učinili první kroky k prevenci.

 

 

 

Nekašli na plíce

Čtyřdenní osvětový program se koná pod záštitou radního pro zdravotnictví a bydlení Radka Lacka. Cílem je zvýšit povědomí o plicních nemocech a jejich léčení, prevenci a nabídnout zdarma vyšetření plic na spirometru.

Den dětské onkologieDen dětské onkologie

Cílem akce je šíření povědomí o problematice dětské onkologie s důrazem na varovné příznaky dětských nádorů, nutnost včasné návštěvy lékaře. Zároveň chtějí odborníci veřejnost upozornit na to, jak moc je těžký pro vyléčené děti opětovný návrat do společnosti a jak je zapotřebí těmto dětem i rodičům pomáhat odbourávat společenská tabu.

Cena Mosty

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Vítězem 14. ročníku cen MOSTY za rok 2016 se stal Magistrát hlavního města Prahy za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu a za podporu systémových a rozvojových projektů sportu handicapovaných.

Run and helpRun and help

Run and help neboli Běhání, které pomáhá, je projekt Konta Bariéry. Jedná se o šňůru charitativních běhů, do níž se mohou zapojit jednotlivci i skupiny, například školy, školky, firmy, úřady, spolky ale i parta kamarádů nebo sportovní oddíl. Peníze, které běžci věnují, pomohou lidem se zdravotním postižením. Každý ročník má zaštiťující příběh, ale účastníci si také sami mohou určit, komu bude jejich pomoc adresována. Mohou běhat pro svého handicapovaného spolužáka, kamaráda či kolegu. Do charitativní akce se pravidelně zapojují i zaměstnanci MHMP.

Akce - Život s handicapem Akce - Život s handicapem

Cesta za snem, z. s., za podpory hlavního města Prahy pořádá v průběhu roku několik akcí. Cílem je představit veřejnosti sport jinak. Sport, který lze vykonávat i s těžkým tělesným postižením. Sport, který nutně nemusí znamenat jen sport, ale také smysl života, prostředek, jak se vrátit k aktivnímu, plnohodnotnému a soběstačnému žití.

 

Příběhy pražských pamětníků – projekt s periodikem Deník

Cílem projektu je především aktivní zapojení klientů domovů pro seniory do tvorby redakčního seriálu příběhů pražských pamětníků, jejichž životní zážitky a paměti jsou spojené s Prahou. Součástí projektu je i představení domovů pro seniorů, jejichž zřizovatelem je HMP, a poskytnutí předplatného těmto domovům.

Běh pro ParapleBěh pro Paraple

Jedná se o benefiční sportovně společenskou akci. Dospělí a děti závodí v běhu na 100 m. Trať je možné zdolávat různě - během, jízdou na vozíku nebo s kočárkem, děti na koloběžkách nebo třeba i koňmo. Výtěžek akce je použit na činnost Centra Paraple.

 

 

MDA RIDE

MDA RIDE je největší motocyklová charitativní akce v České republice. Zastupuje ji společnost osob, jež se rozhodly pomáhat v České republice lidem s nervosvalovým postižením, známým jako svalová dystrofie. Za devět let i s naší podporou získala MDA RIDE ve prospěch pacientů se svalovou dystrofií 4 950 108 Kč.

Balíčky pro děti z dětských domovůBalíčky pro děti z dětských domovů

Dětem z dětských domovů, jejichž zřizovatelem je HMP, jsou během roku předávány kufříky se školními potřebami a bezpečnostními prvky.

Celoroční spolupráce se Startujeme, o.p.s.

Startujeme, o.p.s., se zaměřuje na podporu lidí s mentálním postižením. Snaží se hledat a aktivně vytvářet pracovní příležitosti, které pomohou lidem se zdravotním znevýhodněním vrátit se zpátky do společnosti. MHMP zajišťuje podporu svých akcí právě prostřednictvím tohoto sdružení.

Osvětová kampaň HMP – Voda je životOsvětová kampaň HMP – Voda je život

Magistrát hlavního města Prahy v rámci opatření adaptace na změnu klimatu realizuje osvětovou kampaň zaměřenou na vhodný pitný režim obyvatel hlavního města. Kampaň upozorňuje občany na dostatečný přísun tekutin, nejlépe čisté vody, během dne, zvláště v době vysokých letních teplot. Magistrát hlavního města Prahy připravil letáky, které shrnují nejdůležitější informace o následcích nedostatečného přísunu vody na organismus, příznaků dehydratace organizmu, léčbě dehydratace. Materiály obsahují rady týkající se prevence rizika dehydratace u nejvíce ohrožených skupiny obyvatel, jimiž jsou především malé děti a senioři.

Byty pro dětské domovy

Téměř 10 let běží projekt, díky kterému mohou rodinné skupiny dvou dětských domovů HMP bydlet v bytech běžné občanské zástavby. Projekt byl následně rozšířen o tzv. startovací byty, ve kterých mohou bydlet plnoletí studující klienti dětských domovů. Projekt je významným příspěvkem pro lepší začlenění dětí odcházejících z dětských domovů do běžného života.

Podpora školního stravování

Již 3 roky metodicky, finančně i mediálně podporujeme školní stravování. Ve spolupráci s nutričními terapeuty pomáháme školám při poskytování dietního stravování. Zajišťujeme praktické tematické kurzy moderního vaření pro kuchařky a vedoucí školních jídelen pod vedením profesionálních kuchařů z jiných oborů a nutričních terapeutů, probíhají semináře pro vedoucí jídelen i pro ředitele škol. Ve školním roce 2016/2017 se rozjel projekt Zdravá svačinka hrou jako interaktivní program pro děti MŠ. Ještě v roce 2017 proběhne 2. ročník soutěže Školní jídelna chutně a zdravě pro kuchařky školních jídelen mateřských, základních a středních škol.