Začnu s MHD, kterou považuji, a spolu se mnou i všechny odborné studie, za páteř pražské dopravy už nyní a ještě více do budoucna. Během mého působení se povedlo vý razně navý šit objem veřejné dopravy v Praze a neustále nám roste počet cestujících. Zároveň se po mém tlaku vedení DPP podařilo snížit cenu vozokilometru, díky čemuž dosahuje vý razně lepších hospodářský ch vý sledků, než tomu bylo v minulosti. Důležité je, že to nebylo na úkor kv ality přepravy a rovněž podmínek pro zaměstnance. Ty se naopak daří zlepšovat, což se odráží i v tom, že dopravní podnik je schopen mít dostatečný počet řidičů i v dnešní mimořádně složité situaci. Velký úspěchem a vstřícným krokem vůči cestujícím bylo snížení ceny ročního kuponu, nyní se snažím prosadit i zásadní snížení ceny jízdného pro studenty. Veřejnou dopravu v Praze se daří rozvíjet. Hned v prvních měsících mého působení se povedlo dotáhnout prodloužení trasy metra A do Motola, přičemž se podařilo ušetřit více než miliardu korun. Pokračuje, byť s řadou překážek, příprava vý stavby trasy metra D. Daří se odstraňovat bariéry ve stani- cích metra, namátkou můžu jmenovat I.P. Pavlova, Národní třídu, Anděl, Palmovku, Opatov, nyní se opravuje třeba Muzeum, bude se dělat Karlovo náměstí a řada dalších. Hodně energie věnuji rozvoji tramvajový ch tratí, protože jsem přesvědčen, že klíčem pražské MHD musí být kolejová doprava, tedy metro a tramvaje. V různé fázi přípravy je celá řada nový ch tramvajový ch tratí, nejblíže realizaci je trať do Slivence a na sídliště Dědina, velmi důležitá trať propojí sídliště Modřany s Libuší. Stávající tramvajové trati se zároveň masivně opravují. Za velký úspěch považuji také zvládnutí změny tras tramvajový ch i autobusový ch linek. Zatímco změny v dřívějších letech vy volaly bouři nevole, nám se povedlo vy pořádat tisíce připomínek před představením finálního návrhu, kt erý se tak setkal s kladným ohlasem. V neposlední řadě musím zmínit pokračující integraci pražské a středočeské MHD – už máme zvládnuté oblasti Neratovicka a Mělnicka, už funguje i Kladensko. Integrace přinesla nárůst cestujících v desítkách procent, což v důsledku znamená tisíce aut, která už dnes nepřijíždějí do Prahy. Stále větší a větší vý znam pro městskou a příměstskou dopravu získává rovněž železnice. Postupně zlepšujeme rovněž podmínky pro řidiče. Své funkční období jsem zahájil úspěšným bojem o otevření Tunelového komplexu Blanka, kt erý předtím někt eří lidé označovali za pěstírnu žampionů. Tunely dnes skv ěle slouží, jezdí v nich desítky tisíc řidičů denně. Nyní bojujeme o dokončení Městského okruhu až do Štěrbohol. Pokračujeme rovněž v přípravě Radlické radiály, kde už máme územní rozhodnutí. Ovšem bojujeme s obrovský m množstv ím stížností lidí z okolí. U silniční infrastruktury se musím zastavit u jedné mimořádně akt uální a důležité oblasti, kt erou je údržba a rekonstrukce komunikací. Na tu se totiž několik posledních desítek let doslova kašlalo. Za mého působení se dramaticky zvý šily finanční prostředky právě na opravy a rekonstrukce. Jen do dnes tolik diskutovaných mostů šlo již téměř 1,5 miliardy korun a chystají se další velké investice, například zásadní oprava Barrandovského mostu či Mostu Legií. Oproti mým předchůdcům jde o nárůst o více než 100 procent. Nedílnou součástí oprav jsou tolik kritizované uzavírky , my ale opravovat musíme. Nejen mosty, ale i řada silnic a chodníků je totiž kv ůli zanedbání v minulosti v šíleném stavu. Pokud bych i já byl líbivý populista a nic před volbami neopravoval, tak by došlo k opravdovému kolapsu. Pevně věřím, že Pražáci období nepohody v zájmu budoucího fungování pražské dopravy pochopí. Nechci zapomenout na cyklistiku, jejíž podíl na pražské dopravě neustále roste. V polovině března 2018 Rada hl. m. Prahy schválila navý šení rozpočtu do rozvoje cyklistické infrastrukt ury na téměř 100 milionů korun. Daří se mi plnit slib, abychom vy tvořili nová propojení zejména menších městský ch částí pro chodce a cyklisty. Zdaleka vše v pražské dopravě samozřejmě růžové není. Problémy jsou a budou, práce je ještě spousta. Zároveň se však kus dobré práce povedlo udělat, za což chci z pozice radního poděkovat všem, kteří se na ní podílejí. Pražákům potom děkuji za trpělivost po dobu oprav a rovněž za spousty podnětů, kt eré zasílají. Zpětná vazba je totiž pro budoucnost pražské dopravy mimořádně důležitá.

Autor: Petr Dolínek