Aktualizace dokumentu, který je součástí Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze, probíhala od června 2017 do začátku prosince 2017. Probíhala na základě změn v požadavcích a potřebách pražského školství. Původní dokument byl schválen na řádném plenárním zasedání Pracovní skupiny vzdělávání, které proběhlo dne 22. 9. 2016.

„Rámec pro podporu infrastruktury obsahuje celkem 894 projektů, jejichž celkové finanční náklady na realizaci jsou 3 777 370 000 Kč. Zahrnuté projekty musí korespondovat s jednotlivými intervencemi krajského akčního plánu, ve většině případů zasahují projekty do více než jedné intervence,“ uvedla Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro oblast školství.

Nejvíce projektů je zaměřeno na podporu rozšíření vzdělávací nabídky (802), podporu inkluze (772), podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (711) a podporu odborné výuky dle profilace vč. spolupráce škol a firem (603).

„Pro hl. m. Prahu nevyplývá žádný závazek pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na jednotlivé projekty, dokument je však nezbytný pro jejich předložení. Pokud k předložení dojde a projekty budou schváleny, budou získané finanční prostředky využity mimo jiné na modernizaci stávajících učeben, rozšiřování kapacit školských zařízení, zkvalitnění výuky odborných předmětů a rozšíření jejich nabídky apod.,“ dodala Ropková.