Aktuálním příkladem z praxe, jak efektivně a hospodárně lze nakládat s veřejnými prostředky, je spolupráce mezi Lesy hl. m. Prahy a Správou služeb hl. m. Prahy. Po vzájemné domluvě převzaly Lesy hl. m. Prahy od Správy služeb hl. m. Prahy devět automobilů, pro které Správa služeb neměla adekvátní využití a které naopak Lesům pomohou řešit problémy s vozovým parkem. 

„Efektivní využití investic příspěvkových organizací je základem dobrého hospodaření hlavního města Prahy. Tento příklad bezúplatného převodu majetku – v tomto případě vozidel – částečně pomohl snížit urgentní potřebu nových nákupů a uvolnil finanční prostředky na realizaci jiných potřebných investic,“ uvedla k tomuto kroku náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

„Jsem ráda, že si Lesy hlavního města Prahy alespoň trochu omladí svůj poněkud zastaralý vozový park. Do budoucna by samozřejmě bylo dobré, aby byly vybaveny i moderní automobilovou technikou,“ dodala radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.