„Základním smyslem Metropolitní ozvučné desky by mělo být vtáhnout odbornou veřejnost do diskuse o budoucím vývoji Prahy tak, aby zásadní a dlouhodobá rozhodnutí, která přijímají orgány hlavního města Prahy, byla konfrontována s názory zástupců odborné veřejnosti a aby tito zástupci odborné veřejnosti přicházeli s vlastními náměty a nápady k vývoji Prahy,“ vyjádřil se primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda (ODS).

„Právě společné působení významných odborníků a zástupců různých zájmových skupin ve spolupráci s politiky z magistrátu je hlavní myšlenkou vzniku Ozvučné desky,“ řekl první náměstek primátora Tomáš Hudeček (TOP 09), hlavní iniciátor celého projektu. Taková instituce  je podle většiny účastníků setkání cestou, které přispěje k ochotě širšího spektra lidí pracovat společně či se zabývat otázkami spjatými s budoucím rozvojem města. „Do skupiny by měli být nominováni zástupci různých oborů na dobu dostatečně dlouhou, aby mohli poskytovat k vytvářeným podkladům kvalitní oponenturu,“ doplnil Tomáš Hudeček, radní  za TOP 09. Osazenstvo Metropolitní ozvučné desky se tak nejspíš bude obměňovat podobným způsobem jako horní komora Parlamentu – po stanoveném období (které by mělo zahrnovat minimálně čtyři setkání, tedy jeden kalendářní rok) dojde k obměně třetiny členů.

Účastníci se v této souvislosti shodli, že Metropolitní ozvučná deska by měla být primárně zaměřena na poskytování zpětné vazby politikům. Otevřenost radnice vůči kritickým názorům odborníků je podle účastníků setkání zásadní krok k obnovení důvěry v pražskou politiku.  I proto by platforma Ozvučné desky také měla působit v přesahu směrem k širší veřejnosti.

Nejen mediálním tématem posledních dnů, ale také jedním ze stěžejních témat setkání odborníků se stal Metropolitní územní plán. „Shodli jsme se s přítomnými na tom, že současný územní plán je třeba z chaotického výkresu parcel, který neřeší vliv na okolí, změnit v moderní metropolitní plán, jenž definuje nutná pravidla a bude sloužit ke skutečnému rozvoji veřejného prostoru,“ říká radní Tomáš Hudeček.

Ozvučnou deskou jednohlasně zaznělo, že nedílnou součástí takto zamýšleného územního plánu musí být Vltava, neboť je třeba pečovat o napojení města na řeku a vyvarovat se příkladů typu holešovického komplexu Marina, kde došlo de facto k odříznutí Holešovic od Vltavy.

Metropolitní ozvučná deska se dotkla i okrajových částí Prahy. Jsou to právě periferie města, které za posledních dvacet let zaznamenaly nejprudší rozvoj. Tento rapidní vývoj a proměna příměstských částí a jejich krajiny přinesl mnoho závažných problémů, které je třeba řešit. Jednou z výzev  je nalezení nástroje, který by zabránil rozrůstání města za jeho stávající hranici. Podle odborníků by takovým nástrojem mohl být tzv. zelený prstenec. „Praha má vysoké procento nezastavěných ploch. Reálným problémem je množství nerozlišeného "zeleného" prostoru, proluk a brownfields, které nejsou využívány a degradují vnitřní městský prostor. Je třeba usilovat o vytvoření sítě kvalitních volných ploch a zaměřit se na jejich funkci a pobytovou kvalitu,“ říká Tomáš Hudeček

Při debatách na ožehavá témata týkajících se Prahy došlo také na dopravní situaci.  Zúčastnění vnímají individuální silniční dopravu v Praze jako předimenzovanou a mnohdy nelogicky řešenou. „Na tu nelogičnost narážíme například u stále nedokončeného vnitřního a vnějšího městského okruhu či v případech častého zdvojování komunikací, kdy jedna vede po povrchu a druhá pod ním,“ vysvětluje Tomáš Hudeček.

Metropolitní ozvučná deska se shodla na tom, že automobilová doprava by měla být řešena systémem restrikcí spolu s opatřeními, které povedou k nápravě. „Jednoduše řečeno mělo by dojít k revizi dopravního systému. Potřebujeme zjistit, co chceme a co máme k dispozici. Výsledky následně promítnout do koncepce, která v současnosti Praze chybí,“ uzavřel Hudeček.

Druhé setkání Metropolitní ozvučné desky se uskuteční už 16. června 2012. Třetí a čtvrté setkání je naplánováno na podzim 2012.