Cílem je nejen přinést co nejvíce praktických poznatků, dovedností a zkušeností z tvorby a aplikace minimálního preventivního programu ve škole, ale rovněž pochopit a správně aplikovat jeho vnitřní strukturu a vzájemnou provázanost.

„V rámci prevence proti nežádoucím jevům ve školách tedy, gamblingu, týrání a zneužívání dětí, šikany, drogové závislosti, alkoholové závislosti u mladistvých a dalších společensky nežádoucích jevech si hlavní město Praha uvědomuje, že se těmto tématům musíme věnovat hlouběji a systematičtěji, například pravidelným pořádáním konferencí a seminářů. Praha v posledních dvou letech na můj návrh schválila navýšení finančních prostředků v rámci grantového programu pro oblast primární prevence, o čem svědčí částky finanční podpory, kde v roce 2015 v této oblasti bylo Prahou poskytnuto 5,5 milionu korun, v roce 2016 to je 9 milionů korun a návrh rozpočtu pro rok 2017 počítá s částkou 11 milionů korun,“ řekl radní hl. m. Prahy Radek Lacko.

„Oproti minulým ročníkům konference, která se zaměřovala spíše na strukturu, jde tentokrát zejména o obsah, tedy o to, zda jsme schopni pokrýt všechny věkové skupiny a témata rizikového chování – například alkohol, tabák nebo sexuálně rizikové chování. Cílem je zmapovat, jaké konkrétní intervence mohou školy v rámci své výuky použít a na koho je zaměřit. Současně byla poprvé představena nově vzniklá Odborná společnost pro prevenci rizikového chování (OSPRCH). Jedná se o zcela nezávislou společnost, v níž působí meziodboroví profesionálové, kteří se již několik let věnují daným tématům,“ uvedl přednosta Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Michal Miovský.

Podrobné informace o programu konference: www.pprch.cz.