„V rámci zvyšování atraktivity a dostupnosti veřejné hromadné dopravy je nutné věnovat pozornost právě této problematice, a to jak z pohledu kvality služby veřejné hromadné dopravy, tak z pohledu kvality veřejného prostoru, neboť zastávky a přestupní uzly veřejné dopravy jsou výraznými prvky v rámci veřejných prostranství s vysokou koncentrací lidí,“ zdůrazňuje náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek.

V současné době takový koncepční dokument řešící problematiku zastávek a přestupních uzlů veřejné dopravy neexistuje. „Projevuje se to v nedostatečné kvalitě míst, kde cestující poprvé přichází do kontaktu s veřejnou dopravou a tráví zde zejména při přestupech nezanedbatelnou část cesty. Také není stanoven jednotný vzhled informačních a navigačních prvků napříč všemi druhy dopravy, na mnoha významných uzlech dosud zcela chybějí informace v reálném čase a nejsou také jednoznačně nastaveny kompetence při správě a údržbě těchto míst,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

Na tvorbě jednotného standardu bude s ROPIDem spolupracovat IPR hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, TSK hl. m. Prahy a Fakulta dopravní ČVUT v Praze. Z hlediska zakotvení dokumentu ve stávajících koncepčních dokumentech města je Standard přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID navrhován jako rozšiřující dokument k Manuálu tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy pro oblast zastávek a přestupních bodů VHD. Vzhledem k jeho předpokládané platnosti i pro vznikající společný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje bude konzultován také s kolegy ze Středočeského kraje.

V rámci zpracování dokumentu bude také připraveno zadání veřejné soutěže na Studii jednotného vzhledu zastávkového označníku a zastávkového odjezdového informačního panelu, jakožto základních orientačních prvků zastávek a přestupních uzlů PID. V návaznosti na výsledky soutěže bude zároveň zpracován jednotný Manuál informační grafiky PID, jehož cílem je sjednocení vzhledu a zkvalitnění informačních navigačních prvků v celé Pražské integrované dopravě, tedy v rámci metra, povrchové dopravy i železničních linek S, podobně jako v ostatních dopravně vyspělých světových metropolích.

Vypracovaný a zkonzultovaný koncepční dokument předloží koordinátor projektu ROPID ke schválení Radě hl. m. Prahy i Středočeského kraje do poloviny roku 2016. Podoba jednotného vzhledu zastávkového označníku a zastávkového informačního panelu včetně Manuálu informační grafiky PID by měla být známa do konce roku 2016.

Příloha: