Polytechnická hnízda, která od začátku letošního školního roku vznikají na jednotlivých středních školách a učilištích a rovněž v domech dětí a mládeže, nabízí v pilotním ověřování základním školám v blízkém okolí odborné zázemí pro polytechnickou výuku. Jedním ze sedmnácti polytechnických hnízd je i hnízdo na Středním odborném učilišti v Ohradní ulici v Praze 4, kde si mohou žáci pod vedením zkušených pedagogů vyzkoušet práci se dřevem, kovy i dalšími materiály a celou řadu nástrojů. Výuka zde probíhá několikrát do měsíce.

Projektem polytechnických hnízd řešíme dlouhodobý problém základních škol, které svým žákům chtějí nabídnout technické a řemeslné vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj jejich manuální zručnosti a souvisejících dovedností, avšak chybí jim dostatečné vybavení, dílny, aprobovaní učitelé, učebnice nebo materiál,“ vysvětluje radní hlavního města pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková. „Díky polytechnickým hnízdům dokážeme efektivněji využívat zázemí středních škol a učilišť a použít je pro lepší přípravu žáků základních škol na studium střední školy a obecně posilovat kompetence, které dnešní mladé generaci chybí,“ dodává.

 „Jsme velice rádi, že se podařilo žákům našich základních škol zajistit výuku ‚dílen‘ tímto zajímavým způsobem. V běžném provozu základních škol nelze vytvořit takové podmínky, jaké nabízí odborná škola. Zde se žáci mohou seznamovat s jednotlivými řemesly v dobře vybavených dílnách a pod dohledem odborníků, mistrů svého řemesla.  Při rozhodování o své budoucí profesi si tak žáci mohou udělat konkrétní představu o škole, do které by mohli nastoupit po ukončení základní školy i o tom, čemu by se mohli profesně věnovat. Jde o dobrou cestu, jak konkrétně přiblížit řemesla mladým lidem,“ uvedl radní městské části pro oblast školství a mládeže Jaroslav Míth.

V prvním tříletém pilotním úseku projektu bude investováno do polytechnických hnízd celkem přibližně devadesát milionů korun, přičemž od září příštího roku by měl být projekt financován z evropských fondů. Kompletní vybavení jednoho hnízda včetně ponků, kompletní sestavy nářadí na mechaniku a také vybavení na výuku v oblasti robotiky, vyjde na celkem 1,2 milionu korun. V rámci projektu by měl být z evropských fondů hrazen i materiál na výrobky žáků, náklady na vzdělávání učitelů a odměny mistrům za výuku. Projekt je pro žáky základních škol bezplatný. Pod patronací pražské hospodářské komory a jednotlivých středních škol naváže navíc na polytechnickou výuku nabídka volnočasových kroužků určená nejen žákům základních škol, ale rovněž jejich rodičům.