Ve Fondu rozvoje dostupného bydlení hlavního města Prahy je aktuálně k dispozici přes 2 miliardy korun. Prostředky je možno použít na výstavbu dostupného bydlení, dále na údržbu a opravy vytipovaných bytových domů. K dnešnímu dni požádalo o dotaci z Fondu čtrnáct městských částí. Naším společným cílem je pomoci nemocným, hendikepovaným a jinak znevýhodněným spoluobčanům, seniorům, mladým rodinám a matkám samoživitelkám. Aktuálně jsme schválili dotace v celkové výši 64 milionů korun na podporu dostupného bydlení v Praze 15 a v Satalicích,“ upřesnil radní Radek Lacko.

Městská část Praha 15 požádala o dotaci z Fondu ve výši 23 000 000 Kč pro řešení celkové modernizace dvouletkového domu. Zejména se jedná o provedení izolací proti zemní vlhkosti, kompletního zateplení obvodového pláště, nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace a topení včetně instalace kotlů v jednotlivých bytech, výstavbu čtyřech nových bytových jednotek a provedení nové střešní krytiny. Stávající stav objektů je v havarijním stavu. Městská část Praha 15 dále požádala o dotaci z Fondu ve výši 30 000 000 Kč na výstavbu nového bytového objektu v ulici Na Plískavě. Výstavbou budou pořízeny nové malometrážní byty. Obě požadované částky budou čerpány průběžně v letech 2017 - 2018.

Městská část Praha - Satalice požádala o dotaci z Fondu ve výši 11 391 000 Kč na výstavbu bytů v rámci revitalizace areálu statku na základě objemové studie zpracované v roce 2015. Byty jsou projektovány jako malometrážní a budou pronajímány za podporované nájemné 60 Kč/ m2/měsíc. Součástí rekonstrukce bude vybudování čtyř parkovacích stání v blízkosti budovy. Byty budou sloužit výhradně občanům v nevýhodné zdravotní, sociální či rodinné situaci, případně seniorům. Požadovaná částka bude čerpána průběžně v letech 2017 - 2018.

Městská část Praha 20 požádala o dotaci na výstavbu denního stacionáře pro seniory, který by sloužil seniorům trpícím nějakou formou demence, a kteří již nemohou být ponecháni ve svém domácím prostředí bez dozoru. Tento typ služby umožní rodině, ve které senior žije, zachovat běžný chod domácnosti a seniora „svěřit“ po dobu své nepřítomnosti v domácnosti do tohoto typu sociálního zařízení. Projekt Městské části Praha 20 bude předložen až na základě platného stavebního povolení.