/zpráva ze 6. jednání Rady hl. m. Prahy 14. února 2017/

„Schválení protikorupční strategie je jedním z bodů programového prohlášení této rady a velmi mě těší, že se mi tento bod podařilo splnit. Stanovujeme v ní priority v boji proti korupci a postupně je budeme naplňovat. Jedná se o soubor konkrétních opatření, které pomohou předcházet možnému korupčnímu jednání,“ uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

Protikorupční strategie definuje základní směřování aktivit především v oblasti aktivní prevence boje jak s korupcí samotnou, tak s dalšími negativními jevy, které ji doprovázejí. Zaměřuje se na postupy a opatření uvnitř organizační struktury města, které by měly být implementovány na všech úrovních řízení, které mohou být potenciálně z hlediska korupce zranitelné. Již od počátku bude postupně probíhat důsledná kontrola nově přijatých opatření, účinnost strategie bude každoročně vyhodnocována a výsledek předložen Radě hl. m. Prahy.

Vztahovat se bude na všechny zaměstnance hlavního města Prahy zařazené do Magistrátu hl. m. Prahy a také je kladen důraz, aby se stejnou měrou vztahovala i na členy orgánů hl. m. Prahy včetně členů Zastupitelstva hl. m. Prahy. Základní principy strategie se pak budou uplatňovat i na příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou a budou se prosazovat v obchodních společnostech s majetkovým podílem hl. m. Prahy. Hlavními hodnotami při naplňování Protikorupční strategie na všech úrovních jsou objektivita, otevřenost, profesionalita a odpovědnost, kvalita a efektivita, integrita, vzdělanost a úcta k lidem.

„Věřím tomu, že Protikorupční strategie a její naplňování v každodenním chodu úřadu přispěje v dlouhodobějším horizontu ke zlepšení mínění veřejnosti o úrovni Magistrátu hlavního města Prahy a o dalších firmách podílejících se na hospodaření a správě města,“ dodala primátorka Adriana Krnáčová.