/zpráva z 8. jednání Rady hl. m. Prahy 28. února 2017/

Mezi cíle města patří podpora programů a kampaní zaměřených na předcházení vzniku odpadů, například re-use center, předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů přímo u občanů a podobně. V oblasti nakládání s komunálními odpady je plánováno zajištění provozu nově vybudované kompostárny Hl. m. Prahy v Praze-Slivenci, další rozvoj sítě těchto zařízení a zajištění provozu a rozvoje sítě sběrných dvorů města. Jedná se tedy především o záměry umožňující občanům metropole efektivně a jednoduše třídit veškerý komunální odpad, který jim v domácnostech vzniká. Samozřejmostí je podpora osvěty a informovanosti občanů v oblasti odpadového hospodářství.

„Jsem ráda, že byl Plán odpadového hospodářství schválen ve stanovené lhůtě 12 měsíců po schválení krajského Plánu. Současně si uvědomuji, že nás jeho schválení zavazuje k další práci, chceme například podporovat a iniciovat výstavbu kompostáren na území města a podporovat projekty spojené s opětovným využitím odpadu či předcházením vzniku odpadu. Budeme se stále snažit zachovat vysoký standard a funkčnost všech úrovní systému nakládání s odpady a vytvářet občanům hlavního města Prahy podmínky pro následné plnění všech cílů a opatření, které jsme si v Plánu odpadového hospodářství pro období příštích 10 let stanovili,“ řekla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

POH Hl. m. Prahy jako obce byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 418 dne 28. února 2017.

Plné znění plánu je k dispozici pod následujícím odkazem: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/koncepcni_dokumenty/index.html