První možnost – restriktivní opatření – spočívá v částečném omezení vjezdu do některých oblastí města, vztahující se na určité druhy vozidel, nebo úplné uzavření určité oblasti. Tento postup je v menším či větším rozsahu v současné době nutný, vyžaduje ale precizní analýzu a realizaci včetně doprovodných opatření, jako jsou například alternativní trasy, záchytná parkoviště nebo adekvátní nabídka dostupnosti MHD. Dopravní zátěž ve většině případů z metropole nezmizí, ale pouze se v rámci ní přesune či rozptýlí na jiná místa, a proto je nutné přijímat s tím související kroky a opatření.

Druhá možnost – ovlivňování a řízení dopravy za pomoci dopravní telematiky, která integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím tak, aby při využití stávající infrastruktury bylo možno optimalizovat dopravu, zlepšit bezpečnost provozu a obecně zvýšit kvalitu přepravy. Telematické prvky působí aktivně na dopravní proud a mají pozitivní vliv na dopravu jako celek.

„Právě z důvodu možnosti ovlivňování a řízení dopravy byl Magistrátem hl. m. Prahy iniciován a Technickou správou komunikací realizován, projekt Modernizace a dodávky systému řízení dopravy v hl. m. Praze spolufinancovaný z evropských zdrojů. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení plynulosti provozu na vybraných úsecích, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní prostředí,“uvedl Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro dopravu a evropské fondy.

Obnova a výstavba světelných signalizačních zařízení (SSZ) křižovatek

Věcně se projekt modernizace systému řízení dopravy zaměřil na obnovu 90 stávajících SSZ a výstavbu 77 nových řízených křižovatek, které jsou vybavené telematickým systémem. 

„Propojení informací ze světelně řízených křižovatek a komunikací s vyšší úrovní řízení a dalšími telematickými systémy umožňuje lepší optimalizaci řízení dopravy, informování a navigování, dále preferenci městské hromadné dopravy a také zajištění návaznosti na řídicí systémy tunelů,“ uvedl Ladislav Pivec, ředitel TSK.

Při dynamickém řízení se mění v rámci signálního programu jednotlivé prvky, zejména délky zelené pro jednotlivé směry, v závislosti na hustotě dopravy. Aktuální reakcí na dopravní zácpu dochází ke zvýšení kapacity křižovatky řízené moderním SSZ až o 20 % a zvyšuje se i plynulost provozu při nižších intenzitách dopravy.

Časově závislé řízení odpovídá variacím dopravy a dopravním potřebám v průběhu dne. Řízení dopravy se umí přizpůsobit ranním a odpoledním špičkám, školním programům, nočnímu provozu nebo víkendovým odjezdům a návratům. Pokud je zavedeno koordinované řízení, projedete v hlavním směru při dodržování stanovené rychlosti všemi křižovatkami v řízeném úseku bez zastavení. Vzhledem k tomu, že skutečná poloha křižovatek neumožňuje ideální obousměrnou koordinaci, je vždy zajištěn delší interval v nejzatíženějším dopravním směru, tj. ráno pro příjezd do centra a odpoledne pro odjezd z centra.

Technická řešení a technologická výbava křižovatek

Instalace modernějších prvků telematických systémů s sebou přinesla i potřebu úprav související techniky a technologického vybavení křižovatek, které musí vyhovovat parametrům a funkčním požadavkům na jednotlivé SSZ. Součástí realizace projektu modernizace byla proto i řada prvků, jako jsou řadiče, stožáry, návěstidla a detekční zařízení pro chodce, cyklisty i vozidla a s tím související stavební úpravy.

Součástí výbavy nových SSZ jsou programovací spínací hodiny, paměť pro sčítání intenzit, registr událostí a nároků. Instalované signalizační stožáry mají kvalitní povrchovou úpravu. Dobrou viditelnost a úsporný provoz zajišťují nová návěstidla s LED technologií. Křižovatky jsou dále vybaveny technologií pro preferenci kolejové (tramvaje) i nekolejové (autobusy) dopravy.

Součástí jsou i bezbariérové úpravy na přechodech pro chodce vybavované standardně pro samostatné užívání zrakově postiženými (signální a varovné pásy z reliéfní kontrastní dlažby, zvuková návěstidla) i tělesně postiženými (snižování obruby v místě přechodů). To oceňují i starší osoby a rodiče s kočárky.

„Instalace těchto SSZ se osvědčila, v daných místech se dopravní situace zlepšila, někde i velmi výrazně. Došlo ke zkrácení čekacích dob a snížilo se zdržení vozidel o 15–35 %. Tyto pozitivní hodnoty dále umocňuje pokles spotřeby elektrické energie až o 80 %, a to zásluhou nasazení LED technologie,“ dodal Pivec.