„O umírání se konečně začíná mluvit. Čím dál tím víc lidí si uvědomuje, jak důležité je prožít poslední fázi života důstojně, bez bolesti a v co nejvyšší kvalitě. Umírající a nevyléčitelně nemocní se ptají po potřebných službách paliativní péče. Do lůžkových nebo mobilních hospiců, které tuto péči primárně poskytují, se však dnes v Praze dostane méně než desetina umírajících,“ řekla radní Milena Johnová, podle které chybí také ambulance paliativní péče.

Vedení hlavního města teď chce možnosti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající zásadně rozšířit. Centrum paliativní péče na zadání hlavního města připravilo podrobnou analýzu paliativní péče v Praze, na kterou naváže přípravou dlouhodobé koncepce. „Analýza definovala několik oblastí, které zatím nefungují příliš dobře. Kromě kapacity paliativní péče chybí třeba podpora pečujících rodin, celková informovanost občanů nebo rozvoj kompetencí u poskytovatelů takzvané obecné paliativní péče – praktických lékařů, agentur domácí péče, domovů pro seniory. To všechno bude potřeba vybudovat,“ shrnula radní Milena Johnová. Autoři analýzy doporučili také koordinovat podporu paliativní péče s ohledem na její zdravotně-sociální pomezí.

Koncepční plán rozvoje paliativní péče včetně konkrétních cílů a harmonogramu jejich plnění připraví expertní skupina. Zasedá v ní například primářka domácího hospice Cesta domů Irena Závadová, paliatr Ondřej Kopecký nebo geriatr Zdeněk Kalvach.

Pro Prahu jsou klíčovými partnery příspěvkové organizace, jejichž je magistrát zřizovatelem, a také neziskové organizace, které v současnosti nesou velký díl péče na svých bedrech. „Grantové programy by se měly vypisovat nejen na již zaběhnuté služby, ale také na nové nápady a projekty a na rozšíření znalostní podpory, která odborné i laické veřejnosti usnadní orientaci v problematice paliativní péče,“ řekl předseda výboru pro zdravotnictví pražského zastupitelstva Miloš Růžička.

„Budeme usilovat o prohloubení spolupráce mezi službami, které se na péči o nevyléčitelně nemocné a umírající podílejí. Příkladem může být propojení zdravotnické záchranné služby a mobilních hospiců, které by mohlo předejít hospitalizacím občanů přejícím si prožít závěr života v domácím prostředí. Kvalitní paliativní péči musí dostat co nejvíce Pražanů, kteří ji potřebují, a to bez ohledu na to, zda prožívají závěr života doma, v domově pro seniory nebo v nemocnici,“ uzavřela radní Milena Johnová.

Členové skupiny v abecedním pořadí:

Martina Břeňová, ředitelka pro programy a rozvoj, Nadační fond Avast, garant programu Spolu až dokonce

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, profesor Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU

PharmDr. Monika Horníková, MHA, ředitelka TŘI, o.p.s. zřizovatele Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech

MUDr. Zdeněk Kalvach CSc., průkopník moderní geriatrie a gerontologie, který stojí za výjimečným projektem SIPS, systémem integrované péče o seniory

MUDr. Ondřej Kopecký, lékař paliatr a anesteziolog-intenzivista, vedoucí lékař Centra podpůrné a paliativní péče VFN Praha, člen Výboru České společnosti paliativní medicíny

Bc. Jiří Královec, DiS., DiS, spoluzakladatel Nadace Klíček (dnes Nadační fond Klíček), neziskové organizace nabízející praktickou pomoc rodinám s vážně nemocnými a hospitalizovanými dětmi

PhDr. Martin Loučka, PhD., ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK.

MUDr. Pavlína Marková, řeholním jménem sestra Přemysla, primářka Oddělení paliativní péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Praze

prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, předsedkyně Sekce dětské paliativní péče, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

Mgr. Karolína Pechová, Sue Ryder, koordinátorka projekt Proces integrace paliativní péče do domova pro seniory, zaměřuje se na podporu spolupráce pobytových sociálních služeb pro seniory a mobilní specializované paliativní péče

Mgr. Ruth Šormová, od září 2018 ředitelka pražského domácího mobilního hospice Cesta domů, od roku 1984 se věnuje práci v sociálních službách a neziskovém sektoru

MUDr. Hana Šrámková, ředitelka hospice Štrasburk v Praze Bohnicích

MUDr. Irena Závadová, místopředsedkyně České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a jedna z hlavních osobností paliativní péče v Česku, primářka domácího hospice Cesta domů, vedoucí subkatedry paliativní medicíny IPVZ