/zpráva z 6. jednání Rady hl. m. Prahy 16. února 2016/

Oproti rozdělení rezervy v březnu loňského roku dojde k meziročnímu navýšení objemu prostředků vyčleněných pro investiční potřeby městských částí o 7,5 %, samotné dotace v oblasti školství se přitom zvýšily o 9,5 %.  „Pro hlavní město je oblast školství a zejména pak oblast předškolního a základního vzdělávání v současné době zcela prioritní. Ve spolupráci s městskými částmi se rozdělením rozpočtové rezervy snažíme řešit mnohdy nevyhovující situaci zejména v okrajových částech metropole,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek s tím, že celkem si městské části touto cestou zažádaly o dotace ve výši 1,12 miliardy korun.

Hodnocení žádostí vycházelo ze zjištěných potřeb pražského školství. „Hodnotili jsme, zda investiční akce povede k navýšení kapacity mateřské nebo základní školy, zda je opodstatněná z hlediska očekávaného demografického vývoje a s přihlédnutím k celé řadě dalších faktorů zejména ekonomického rázu,“ upřesnil Petr Dolínek. Podpořené investiční akce přinesou po realizaci 3.090 nových míst v základních školách a 458 míst v mateřských školách. Dotace dále podpoří investiční akce zaměřené na potřebné rekonstrukce a zateplení školských objektů. Celkem má být na investice do mateřských škol vyčleněno bezmála 65 milionů, na investice do škol základních více než 321 milionů korun a na investice do smíšených mateřských a základních škol 29 milionů korun.

Rezerva rozpočtu vlastního hlavního města Prahy přitom není jediným zdrojem investic do pražského školství. „Městské části si žádají též o prostředky z rozvojových programů ministerstva školství, na řešení nedostatečných kapacit jsou též připraveny prostředky z Evropské unie, zejména pak operační program Praha – pól růstu,“ řekla zastupitelka hlavního města a donedávna radní pro oblast školství Irena Ropková a dodala: „V městském rozpočtu je v tomto roce navíc alokováno vedle již schválených nákladů investičních akcí do všech druhů školských zařízení v celkovém objemu 345 milionů korun dalších sto milionů korun na nutné rekonstrukce a havarijní opravy školských budov.“

V minulém školním roce 2014/2015 fungovalo po celém hlavním městě 395 mateřských škol, které navštěvovalo 41.020 žáků. Do 192 základních škol ve stejném období docházelo 82.505 žáků, z toho 54.453 žáků na prvním stupni a 28.052 na stupni druhém.