Fórum bylo tematicky zaměřeno na bezpečné klima ve školách, které je základním pilířem pro fungování skupinových vztahů ve škole, tedy vztahů mezi žáky, pedagogy a rodiči. Bezpečné klima je také nutnou podmínkou pro kvalitní fungování výchovně vzdělávacího procesu, minimalizaci rizikového chování a řešení případného výskytu šikany, agresivního chování, záškoláctví a dalších typů nežádoucího chování. Jednotlivé příspěvky se zaměřily na klima v pedagogických sborech, na vztahy mezi rodiči a pedagogy, na krizovou komunikaci ve školním prostředí a na dynamiku školní třídy.

Příspěvky přednesli přední odborníci na tuto problematiku – David Čáp z Katedry psychologie FF UK, Helena Vrbková z organizace Život bez závislostí, Petr Hrouzek z Centra protidrogové prevence a terapie a Lucie Hermánková z organizace Cesta z krize.

„Školní klima nelze podceňovat. Předurčuje úspěšnost vzdělávacího a výchovného procesu a tím i budoucnost každého z žáků – mj. jeho psychický vývoj i sociální kompetence. Bezpečné školní klima je zároveň velmi křehké, závisí na fungující komunikaci, důvěře a systematické součinnosti pedagogů, dětí a rodičů. Co se lehce řekne, v praxi může selhávat – proto je téma stále živé a já si cením všech příspěvků, podnětů a názorů, které byly na fóru vyřčeny. Děkuji všem zúčastněným a věřím, že se závěry konference postupně promítnou do školní reality našich potomků a poslouží primární prevenci rizikového chování, kterou se s kolegy dlouhodobě zabývám,“ uvedl radní Radek Lacko.

Fórum pořádalo hl. m. Praha s cílem vzdělávat pedagogy v oblasti školské primární prevence a zároveň otevřeně diskutovat o problémech, se kterými se školy potýkají.  Důležitou součástí fóra je také sdílení informací mezi účastníky a navázání nových kontaktů. V rámci fóra se tak mohli účastníci seznámit s činností organizací Prev-Centrum, Jules a Jim, Prevalis, Proxima Sociale, Magdalena a Život bez závislostí.