„Jsem ráda, že se v brzké době naskytne pro obyvatele Prahy více možností čerpání financí nejen od hlavního města Prahy, ale i z evropských fondů. Díky tomu budou moci občané žádat o finanční podporu na výměnu kotlů, které jsou na pevná paliva a nesplňují požadavky nízkých emisí. Doufám, že této cesty využijí především obyvatelé rodinných domů a zlepší se kvalita ovzduší v Praze a jejích okrajových částech,“ uvedla radní Jana Plamínková.

Žádosti o dotaci ze strany fyzických osob se budou podávat v písemné podobě a pouze na již zrealizované projekty. Po doložení všech požadovaných dokladů bude připravena smlouva s žadatelem o poskytnutí dotace, která bude předkládána radě ke schválení. Smlouva stanoví výši poskytnuté dotace v závislosti na druhu nově instalovaného tepelného zdroje. V případě instalace plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle (uhlí plus biomasa) s automatickým přikládáním je výše dotace 80 %, v případě tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu s automatickým přikládáním je výše dotace 85 % z celkových uznatelných nákladů, které mohou být maximálně 150 000 Kč včetně DPH.

Specifikace podporovaných tepelných zdrojů:  

  • Kotle na biomasu s automatickým přikládáním
  • Kotle na kombinaci uhlí & biomasa s automatickým přikládáním
  • Plynové kondenzační kotle
  • Tepelná čerpadla

Současně s provedením výměny tepelného zdroje musí žadatel zajistit zlepšení tepelněizolačních vlastností domu. Pokud ke zlepšení došlo již v minulosti a úroveň provedených opatření je nejméně na stupni třídy „C“, doloží žadatel průkazem energetické náročnosti budovy. Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu „C“, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat některé z mikroenergetických opatření na základě doporučení energetického specialisty. Výše dotace na mikroenergetická opatření se neodvíjí od typu instalovaného tepelného zdroje a může činit nejvýše částku 20 000 korun, která je součástí max. celkových způsobilých nákladů.

Veškeré informace pro žadatele jsou uvedeny na internetových stránkách portalzp.praha.eu. Na těchto stránkách jsou pod titulem „Kotlíkové dotace“ základní informace, jak postupovat při žádostech o dotaci (na dotaci není právní nárok). Stránky jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Mailová adresa pro dotazy je kotlikovedotace@praha.eu.