Na náplavkách také v současné době probíhají stavební úpravy, které budou dokončeny do června letošního roku. Měly by posílit základní infrastrukturu, která je v souvislosti se stále se zvětšujícím počtem návštěvníků nedostačující.

„Nová Pravidla jsou výsledkem diskuse mezi obyvateli okolí náplavek, několika místními spolky, provozovateli akcí na náplavkách a zástupci městských částí Praha 2 a Praha 5. Pravidla například zavádějí tiché režimy od neděle do úterý, stanovují konkrétní pozice pro provozování hudby nebo zpřesňují pravidla pro počet velkých akcí během sezóny. Snažíme se tak zvýšit kvalitu života obyvatel v okolí náplavek strukturováním týdenního programu, kdy se tímto zaručují alespoň tři skutečně tiché večery týdně. Po první sezóně fungování Pravidla vyhodnotíme a případně je upravíme,“ říká Jiří Sulženko, kurátor pražských náplavek ze společnosti TRADE CENTRE PRAHA, která pražské náplavky provozuje.

„Nastavení nových Pravidel je takové, aby podporovalo akce s celopražským dopadem, programy zaměřené na rodinu a na tradice, historii, s edukativním či celospolečensky prospěšným zaměřením, akce spojené s farmářskými trhy a jim příbuznými aktivitami a autentické akce, ať už s tradičním, nebo inovativním obsahem, který ale vždy převažuje nad komerčním zájmem,“ vysvětluje Jan Chabr, radní hlavního města Prahy pro majetek.

Podporovány budou akce, které nezatěžují náplavky velkou koncentrací návštěvníků v krátkém časovém úseku a respektují je jako veřejný prostor a neomezují pohyb lidí. Pravidla také nově stanovují, že užití veřejného prostoru návštěvníky náplavek není povoleno omezovat nebo regulovat formou zpoplatněného vstupu.

Doposud se pořadatelé akcí a provozovatelé lodí a kobek řídili uzavřenou smlouvou a Provozním řádem přístavu Praha – JIH. Nová Pravidla toto doplňují a rozšiřují s ohledem na počet akcí a zájem pořadatelů o realizaci akcí na náplavkách. Pravidla především nastavují transparentní kritéria pro výběr velkých akcí. Stanovují jejich limit tak, aby se konala maximálně jedna velká akce měsíčně mezi dubnem a zářím. U menších akcí stanovují především tiché dny a také definují pozice pro podia a busking s ohledem na obytné domy na nábřežích. Kromě omezení však také Pravidla mluví o tom, že lze náplavky využít ke komunitním akcím bez složité administrativy. Kompletní znění nových Pravidel je veřejnosti k dispozici na www.prazskenaplavky.cz nebo na www.tcp-as.cz.

Na náplavkách se v současné době dokončuje rekonstrukce kobek. Většině nájemců, např. Bajkazylu a dalším, kteří provozovali kobky před rekonstrukcí, doporučila Rada hl. m. Prahy nájemní smlouvy v kobkách prodloužit. Do poloviny února měli předložit své návrhy konceptů na využití kobek. Pokud hlavní město Praha jejich návrhy akceptuje a schválí, nájemci se budou moci do kobek po dokončení rekonstrukce vrátit.

„Na nájem kobek, u kterých se nebude prodlužovat dosavadní nájemní smlouva, bude vyhlášeno otevřené výběrové řízení v průběhu března na Realitním portálu hlavního města Prahy. Je připravené se záměrem získat pro prostor pražských náplavek kvalitní náplň, proto při hodnocení bude kromě ceny kladen důraz také na koncepty, se kterými žadatelé přijdou,“ popisuje radní Jan Chabr. Projekty jednotlivých zájemců o pronájem kobek bude posuzovat komise ve složení zástupců odborů Magistrátu hl. m. Prahy a zástupců správce náplavek jako je kurátor pražských náplavek či koordinátor správy náplavek.

Na náplavkách také stále probíhají menší stavební práce, provoz ale výrazně neomezí. Jejich smyslem je posílit základní infrastrukturu, která za posledních osm let, kdy náplavky ožily, už kapacitně nestačí. Jedná se především o vybudování přípojek na vodu, odpad a elektřinu. Na Hořejším nábřeží by stavební práce měly být dokončeny v průběhu května, na Rašínově nábřeží do konce června.

Zatím největší stavební změna proběhla na Hořejším nábřeží, kde došlo k rozšíření tzv. přípojných bodů, které umožňují lépe technicky zajistit pořádání akcí nebo provoz kotvících plavidel. Díky revitalizaci také vznikne na Hořejším nábřeží řada zrekonstruovaných kobek k širokému využití. Kobky na Rašínově nábřeží získají designová okna i vlastní toalety pro návštěvníky. Po sezóně 2019 se na ploše náplavek na Rašínově nábřeží doplní přípojné body elektřiny, vody a odpadu stejně jako na Hořejším, upraví se stávající WC a doplní mobiliář.

Revitalizace pražských náplavek nezahrnuje jen rekonstrukci kobek a zasíťování, součástí jsou také navazující studie jejich dovybavení doplňkovými funkcemi, jako například návrh na vznik plovoucích lázní apod. Jejich případné realizaci musí předcházet diskuze s veřejností, odborné projednání s dotčenými orgány státní správy a následné rozhodnutí hlavního města Prahy. Prioritou vedení Prahy však v současné době není například stavba plovoucích lázní, ale vyřešení zejména dopravních a bytových otázek hlavního města Prahy.