V oblasti běžných výdajů, kde drtivou většinu vyčleněných prostředků činí mzdové a další přímé náklady na vzdělávání poskytované ze státního rozpočtu, došlo v návrhu oproti roku 2015 k navýšení o přibližně 336 miliónů korun. „Nárůst běžných výdajů je dán zejména zvýšením platů ve školství, dále výrazným posílením mezd asistentů pedagogů z rozpočtu hlavního města a v neposlední řadě rovněž navýšením objemu prostředků určených na grantové programy,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Právě na podpůrná opatření pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má podle návrhu město v příštím roce vydat o 45 miliónů více než v tomto roce. „Vzhledem k tomu, že prostředky poskytované ze státního rozpočtu na individuální integraci žáků nepostačují, bude i v příštím roce nutné z městského rozpočtu tyto výdaje posílit, a to na celkový objem ve výši 120 milionů korun,“ uvedla zastupitelka hlavního města a donedávna radní pro oblast školství Irena Ropková. V rámci běžných výdajů se rovněž podařilo v průběhu jednání o rozpočtu udržet celkem 300 milionů korun na posílení trvale nízkých platů v oblasti školství, přičemž dvě třetiny této částky jsou určeny pro zaměstnance v krajském školství a jedna třetina pro zaměstnance obecního školství. O dva miliony korun byly navíc navýšeny prostředky na grantové řízení v rámci celoměstských programů podpory vzdělávání, celkem tak město může podpořit projekty žadatelů částkou 22 milionů korun.

Rozpočet počítá s kapitálovými výdaji do oblasti školství ve výši 353,6 milionů korun. Mezi největší plánované investiční akce patří chystaná půdní vestavba na základní umělecké škole v Klapkově ulici v Praze 8, na kterou je předběžně vyhrazeno 34,5 milionu korun, přístavba základní školy v Ružinovské ulici v Praze 4, která městskou kasu přijde na přibližně 36,5 milionu korun, či dostavba mateřské školy v areálu SŠ a MŠ Aloyse Klara v téže městské části, na kterou je připraveno 25 milionů korun. „Mám radost, že se v oblasti kapitálových výdajů podařilo vyčlenit dostatek prostředků na strategické investice do školství a pěti miliony korun například podpořit i přípravu projektu dostavby Jedličkova ústavu. Současně rozpočet počítá i s rezervou ve výši sto milionů korun na havarijní opravy školských budov,“ vysvětluje Ropková.

Ne všechny výdaje v oblasti školství jsou přímo uvedeny v této rozpočtové kapitole. „Samozřejmě je k plánovaným investicím ve školství nutné připočíst i rezervu pro městské části, na kterou je v rozpočtu vyhrazeno dvě stě milionů korun. Věřím, že stejně jako v tomto rozpočtovém roce bude i v příštím roce tato rezerva přednostně využita na posilování kapacit v oblasti předškolního a základního vzdělávání,“ dodává Ropková.