„Dlouhodobý záměr je strategickým dokumentem HMP pro oblast vzdělávání, jehož úkolem je analyzovat vzdělávací soustavu v kraji a stanovit na základě předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje kraje zejména cíle a úkoly pro jednotlivé oblasti vzdělávání, strukturu vzdělávací nabídky, především strukturu oborů vzdělání, druhů, popřípadě typů škol a školských zařízení a jejich kapacitu a navrhnout financování vzdělávání a školských služeb v kraji,“ uvedla ke schválenému dokumentu radní pro oblast školství, sportu a volného času Helena Chudomelová

  Dlouhodobý záměr se mimo jiné zabývá specifickými rysy pražského regionu, které významně ovlivňují vzdělávací soustavu na území HMP, jako jsou struktura a vývoj regionálního trhu práce a jeho potřeb, ekonomický vývoj a životní úroveň, skladba lidských zdrojů a demografický vývoj.

Formuluje priority a cíle hlavního města pro období 2012 – 2016 a stanovuje aktivity, které mají vést k vyšší profesionalitě pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. V neposlední řadě se zabývá i stanovením orientačních výdajů na vzdělávání na období let 2012 – 2016 s ohledem na demografický vývoj.

Dokument byl zpracován v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona bude nyní předložen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.