/zpráva z 21. jednání Rady hl. m. Prahy 29. května 2018/

Celkové příjmy roku 2017 dosáhly úrovně 77,8 miliardy korun. Celkové výdaje 70,3 miliardy korun, z čehož výdaje běžné (tj. provozní) tvořily 57,9 miliardy korun a výdaje kapitálové (tj. investiční) 12,4 miliardy korun. Běžné výdaje byly čerpány z 92,5 % a kapitálové výdaje z 53,5 % ve srovnání s plánem. Nejvyššího čerpání bylo dosaženo pokaždé v kapitole 03 – Doprava, která je v Praze dlouhodobě rozpočtově nejvýznamnější kapitolou.

Výsledek hospodaření hl. m. Prahy jako celku byl dán zvýšenými daňovými příjmy, a to i díky pokračujícímu dobrému výběru daní. Došlo k navýšení v oblasti daňových příjmů z titulu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů fyzických a právnických osob. Kladný výsledek roku 2017 byl způsoben také přijatými transfery ze státního rozpočtu a státních fondů. V průběhu sledovaného období přijalo hlavní město Praha finanční prostředky rovněž ve formě daní a poplatků v oblasti hazardních her, které z podstatné části rozdělilo mezi své městské části pomocí klíče v podobě počtu jejich obyvatel.

V oblasti kapitálových výdajů dokázaly městské části hl. m. Prahy vyčerpat pouze 38,7 % upraveného rozpočtu investic, vlastní hl. m. Praha čerpalo investiční prostředky oproti upravenému rozpočtu na 68,8 %.

Na výdajové stránce k nižšímu plnění dochází v souvislosti se zvýšením legislativních nároků před samotným zahájením stavby a úpravou pravidel při výběrovém řízení, které se může protáhnout o několik měsíců déle, než bylo obvyklé. To platí u akcí jednoletých a nově zahajovaných, kdy se prodlužuje příprava stavby nebo jsou problémy např. při výkupech pozemků. U akcí rozestavěných byly v průběhu tohoto volebního období prověřovány smlouvy uzavřené v období předchozím, což odsunulo čerpání prostředků na další měsíce nebo i roky.

„Podle zaznamenaných výsledků pokračuje stoupající tendence v čerpání kapitálových výdajů na úrovni vlastního hlavního města Prahy. I když trend stále není uspokojující, jsem ráda za skutečnost, že se prostředky podařilo již zkraje letošního roku efektivně zapojit do rozpočtu. Dosažený rozpočtový přebytek na úrovni vlastního hlavního města Prahy tak již vlastně byl použit, byly posíleny primárně rozestavěné investiční akce. Rovněž zaznamenáváme historicky nejvyšší saturaci městských částí finančními prostředky určenými jak na jejich investice, tak na samotné provozní výdaje. Je však potřeba se zaměřit zejména na dynamiku čerpání investičních prostředků i na této úrovni,“ doplnila náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.