/zpráva z 13. jednání Rady hl. m. Prahy 4. dubna 2017/

V rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 je pro financování grantů v oblasti adiktologických služeb vyčleněna částka 45 000 000 korun. V rámci této částky je zahrnuta i částka 29 350 000 korun, která je určena na poskytnutí dotací projektům, které byly v minulosti zařazeny do systému čtyřletého financování. Zbývající částka, 15 650 000 Kč, je určena pro financování projektů předkládaných v rámci GPAS v roce 2017.

„Fenomén závislosti na drogách nelze podceňovat, zejména v Praze se stále jedná o vážný problém. Důležité je působit už v rámci primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. To se nám poměrně daří a věřím tomu, že podporované programy a odsouhlasené granty významně obohatí protidrogovou politiku hlavního města Prahy, přičemž výsledkem budou uspokojivé statistiky počtu závislých a vyléčených,“ uvedl radní hl. m. Prahy Radek Lacko.

V rámci GPAS byly přijímány žádosti o dotaci na realizaci služeb či projektů, které jsou zaměřeny na dosažení pozitivních změn chování, postojů a změnu životního stylu u uživatelů drog, léčbu a resocializaci v oblasti protidrogové politiky a minimalizace zdravotních, sociálních a jiných rizik spojených s užívání návykových látek. Celkem bylo přijato 44 žádostí o dotaci od 15 organizací.

V rámci GPAS jsou podporovány tyto typy programů:

  • kontaktní a poradenské služby
  • terénní programy
  • léčba – ambulantní a lůžková léčba
  • substituční léčba
  • stacionární programy
  • rezidenční péče v terapeutických komunitách
  • ambulantní doléčovací programy (včetně chráněného bydlení a chráněných pracovních programů)
  • služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě
  • detoxikace, detoxifikace
  • projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti; projekty doplňkové, které nepodléhají povinnosti certifikace.