/zpráva z 21. jednání Rady hl. m. Prahy 30. května 2017/

Celkové příjmy byly plněny na 108 % upraveného rozpočtu, tj. přijato bylo o 5,4 mld. Kč více, než bylo plánováno. Na druhé straně byly celkové výdaje plněny pouze na 84 % upraveného rozpočtu, tedy o 11,5 mld. Kč méně, než bylo plánováno. Z toho běžné výdaje byly plněny na 93 % upraveného rozpočtu (o 3,8 mld. Kč méně) a kapitálové výdaje byly plněny na 58 % upraveného rozpočtu (o 7,7 mld. Kč méně). Nejvyššího čerpání ve sledovaném období roku 2016 dosahují běžné a kapitálové výdaje – jako již tradičně – v oblasti dopravy.

„Na příjmech hlavního města se zásadním způsobem pozitivně projevily daňové příjmy – jak hospodářský růst, tak zlepšený výběr daní. Co se týče procenta čerpání investic, které není ideální, mezi důvody dosažené úrovně patří fakt, že došlo ke zvýšení legislativních nároků před samotným zahájením stavby. Byla upravena pravidla při výběrovém řízení, které se může protáhnout o několik měsíců déle, než bylo obvyklé, nebo jsou problémy např. při výkupech pozemků,“ konkretizovala výsledky hospodaření náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

Při snaze udržet zodpovědné hospodaření s veřejnými prostředky v dobré kvalitativní kondici je potřeba bezesporu hlídat i jejich efektivní vynakládání, které není otázkou pouze nově uzavřených kontraktů. „U běžících akcí byly prověřovány výdaje naplánované v předchozím období, což sice odsouvá čerpání prostředků na další měsíce nebo na příští rok, ale tento postup zajistí úpravu pro Prahu nevýhodných projektů, které vznikaly zejména v minulých obdobích,“ dodala náměstkyně Kislingerová.

Mezi nejvýznamnější investice loňského roku patřila nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově s proinvestovanou částkou 2 038 mil. Kč, dále například kolektor Hlávkův most s částkou 61 mil. Kč. Podpořeny byly také hasičské zbrojnice sborů dobrovolných hasičů na pražských městských částech a významným způsobem došlo ke snížení vnitřního dluhu na komunikacích ve správě hl. m. Prahy a naopak zvýšení kapacit škol a školských zařízení. Město rovněž podpořilo investice Dopravního podniku hl. m. Prahy do rekonstrukce a výstavby tramvajových tratí, např. ve Vršovické ul. nebo ve Střešovicích. 

V závěrečném účtu je rovněž zachycen proces splácení půjček v celkové výši 9,5 mld. Kč, z toho tvořila 8,5 mld. Kč předčasná úhrada úvěru Evropské investiční bance, jež zásadním způsobem snížila dluhovou zátěž metropole.