„Úpravna vody Želivka je nejdůležitějším zdrojem pitné vody pro Prahu a významnou část středních Čech. V hlavním městě pochází dokonce 75% pitné vody právě ze Želivky. Nejnovější technologie čištění vody pomocí ozonu je naprosto ojedinělá v celé střední a východní Evropě. Jsem rád, že lidé nejen v hlavním městě pijí vodu upravenou pomocí této nejmodernější technologie, která je na celém světě používána jen na čtyřech místech. Už teď, velmi krátce po spuštění nové ozonizační jednotky, se ukazuje, že použitá technologie z největší části bezproblémově zabezpečí kvalitu pitné vody pro hlavní město a okolí,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast vodního hospodářství Pavel Klega.

Pražské vodovody kanalizace, a.s., provozují celkem tři úpravny vody – úpravnu Podolí, Káraný a Želivka. Úpravna vody Želivka je největší úpravnou vody v rámci České republiky a zabezpečuje pitnou vodu pro hlavní město Prahu a další města a obce ve Středočeském kraji a kraji Vysočina. Voda pro Prahu je dodávána štolovým přivaděčem o délce více jak 51 km. V současné době pokrývá tato úpravna 75% spotřeby vody v hlavním městě a za rok 2009 vyrobila 91156 tis. m3 pitné vody.  Ozon se používá pro zdravotní zabezpečení vody a dále pro vylepšení senzorických vlastností vody. Ozon odstraňuje prvoky, bakterie a oproti chlóru je schopen likvidovat i viry.   

Ozonizace byla na Úpravně vody Želivka uvedena do provozu původně v roce 1991. Nevýhodou tehdejšího řešení byly nucené odstávky ozonizace vody v případě  poruch a revizí zařízení. Navíc se u tohoto zařízení postupně zhoršoval technický stav a technologie ozonizace se tím stala provozně nespolehlivou. Nová technologie vyrábí ozon z kyslíku ve dvou nezávislých generátorech ozonu, které je možné provozovat buď v souběhu nebo i samostatně, takže i v případě výpadku jednoho generátoru je zabezpečena ozonizace vody. Zcela novou technologii, poprvé použitou ve střední a východní Evropě, je způsob dávkování ozonu do vody pomocí statických směšovačů.

Celkové náklady na rekonstrukci ozonizační jednotky činily 105,9 mil. Kč. Úpravna vody Želivka, a. s., získala na tuto akci od Ministerstva zemědělství České republiky  dotaci 27,721 mil. Kč.


Úpravna vody Želivka

Byla uvedena do provozu v roce 1972. Voda je z nádrže dodávána do úpravny přes čerpací stanici pod hrází, kde je 11 čerpadel. Technologie úpravy vody je koagulační filtrace, celkem je zde 56 pískových filtrů, filtrát přechází na ozonizaci a na výstupu se upravuje PH vody vápenným hydrátem a zdravotně zabezpečuje plynným chlorem. Tak jako je obvyklé i na jiných úpravnách i tady „kontrolují“ čistotu vody pstruzi ve dvou akváriích.

Upravená voda je odváděna štolovým přivaděčem do vodojemu Jesenice o celkovém objemu 200 000 m3. Přivaděč, který využívá pouze gravitaci, má délku 51,97 km, podchází 31 katastrálních území, 11 obcí a osad, 34 potoků, 2 řeky, 29 silnic a 2 železniční tratě. V nejhlubším místě vede 150 m pod povrchem.

Základní údaje k rekonstrukci ozonizace:

Termín zahájení stavby:    SRPEN 2009

Termín dokončení stavby:    DUBEN 2010

Celkové náklady stavby:    105,9 mil. Kč

Investor:    Úpravna vody Želivka, a. s.   

Zadavatel:      Pražská vodohospodářská společnost a. s.       

Projektant:    HYDROPROJEKT CZ a. s.

Zhotovitel:    ARKO TECHNOLOGY, a. s.

Provozovatel :        Pražské vodovody kanalizace, a. s.

 

Vodárenská nádrž Švihov - Želivka

Sypaná zemní hráz byla vybudována v letech 1965 až 1972,

a to 4 km nad soutokem Želivky se Sázavou.

Hráz je vysoká 58 m a v koruně má délku 850 m.

Po břehu kolem nádrže je to přes 150 kilometrů.

 

 


Ing. Pavel Klega- náměstek primátora hl.m.Prahy odpovědný za hospodářskou politiku města.

Do funkce zvolen 30. 11. 2006. Působnost v oblasti správy městského nemovitého majetku, hospodářské politiky, ekonomického využití rozvojových lokalit a dále v oblasti zásobování vodou, rozvoje a správy kolektorové sítě a problematiky technické vybavenosti MČ.