praha.jpg

 obrázek k výběrovým řízením PER

Vážené dámy, vážení pánové,

odbor personální připravil pro Vás, zájemce (1) o zaměstnání na Magistrátu hlavního města Prahy,  tuto základní informaci o systému obsazování volných pracovních míst zaměstnanců a úředníků hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu  hlavního města Prahy (dále jen „HMP – MHMP“).

   

Způsob, jakým se zaměstnanci získávají a vybírají, má ve veřejné správě své specifické rysy, které vyplývají jednak ze závazných postupů, podléhajících zvláštnímu právnímu předpisu, vnitřním postupům a zásadám Magistrátu hl. města Prahy, a jednak jsou dány samotným systémem přijímání zaměstnanců ve veřejné správě.

Při výběru uchazečů a zájemců o volná pracovní místa jsou dodržovány principy rovných příležitostí mezi muži a ženami a zachovávány postupy zajišťující rovné zacházení. Úřad uplatňuje nediskriminační přístup při výběru uchazečů o zaměstnání a přijímání zaměstnanců.

Dovolujeme si upozornit, že Magistrát hl. města Prahy nevede žádnou databázi zájemců o zaměstnání. Případné žádosti o zaměstnání, které nejsou reakcí na zveřejněné výběrové řízení či oznámení o obsazení volného místa, jsou zájemcům o zaměstnání vráceny.

 

Obsazování volných míst úředníků a úřednic výběrovým řízením

Volná pracovní místa na pozice úředníků  HMP – MHMP, u kterých bude sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou a volná pracovní místa na pozice vedoucích úředníků HMP-MHMP se obsazují dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), výběrovým řízením.

 

„Oznámení o vyhlášení výběrového řízení“ je zveřejněno vždy:

 

„Oznámení o vyhlášení výběrového řízení“ obsahuje:

 • název pracovního místa
 • zařazení pracovního místa / funkce – název příslušného odboru Magistrátu hl.m.Prahy
 • platovou třídu, ve které je pracovní místo / funkce zařazena (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády  č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s účinností od 1. 1. 2018)
 • minimální požadovaný stupeň vzdělání
 • požadované znalosti a dovednosti
 • náležitosti přihlášky
 • výčet dokladů, které je povinen zájemce připojit k přihlášce
 • adresu podatelny Magistrátu hl.m.Prahy a termín, do kterého je nutno přihlášku s požadovanými doklady v označené obálce nejpozději doručit. 

Adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
úřední hodiny hlavní podatelny:

 •  pondělí až čtvrtek   7:45 - 18:00 hod.
 • pátek   7:45 - 16:00 hod. 

 

Obsazování volných míst zjednodušeným výběrovým řízením

Volná pracovní místa, jejichž obsazení nepodléhá povinnosti provést výběrové řízení podle zákona o úřednících, jsou oznámena na úřední desce HMP-MHMP a na internetové stránce hlavního města Prahy www.praha.eu,  v záložce "Magistrát", rubrika Volná pracovní místa. 

Oznámení o volném místu obsahuje obdobné informace jako oznámení o výběrovém řízení. V těchto případech, kdy postup při obsazení pracovního nepodléhá zákonu o úřednících, zájemce o volné pracovní místo předkládá zpravidla pouze svoji nabídku se strukturovaným životopisem a zasílá ji na adresu uvedenou v oznámení.  

Zpravidla se jedná o

 • volná pracovní místa úředníků, u kterých bude sjednán pracovní poměr na dobu určitou (např. zástup za mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou, dlouhodobou pracovní neschopnost stávajícího úředníka, apod.),
 1. volná pracovní místa zaměstnanců (tj. místa „neúřednická“), u kterých bude sjednán pracovní poměr na dobu určitou i neurčitou.

 

 

 

 


1) Pro zjednodušení a přehlednost textu označují pojmy uchazeč, případně uchazeči, úředník případně úředníci, zaměstnanec případně zaměstnanci, apod. muže i ženy.

2) V rozporu s nediskriminačním přístupem není zacházení vyplývající z přiměřených podstatných a určujících požadavků na profesní pozici a její výkon, je-li cíl tohoto zacházení legitimní.