Magistrát hlavního města Prahy poskytuje studentům/studentkám (dále jen "student") středních, vyšších odborných a vysokých škol působících na území ČR možnost praxe na odborech, které si sami studenti vyberou podle zaměření svého studia. Se školami studentů, kteří jsou povinni v rámci svého studia absolvovat ve stanoveném rozsahu odbornou praxi, jsou sepsány smlouvy, na jejíchž základě účastníci praxe nevykonávají pro Magistrát žádnou produktivní činnost. Praxe všech studentů na MHMP je vždy bezplatná.

V případě zájmu o vykonání praxe na MHMP je třeba postupovat následovně:

  1. Zájemce o praxi sám kontaktuje zvolený odbor MHMP, a to zejména podle zaměření svého studia, kde si sjedná možnost výkonu praxe (struktura MHMP). O zabezpečení praxe v rámci MHMP je třeba žádat nejméně 3 týdny před započetím praxe.
  2. Na základě žádosti odboru MHMP bude se školou, jíž je budoucí praktikant studentem, uzavřena smlouva o zabezpečení odborné praxe. Jiné smlouvy než ty, které jsou sepsány na MHMP, potvrzovány a podepisovány nejsou.
  3. Před začátkem praxe je každý zájemce o praxi povinen absolvovat školení BOZP a PO, které se koná vždy k 1. a 15. dni v měsíci (pokud na tyto dny připadne sobota, neděle nebo svátek, školení se vždy koná hned následující pracovní den). Konkrétní termín školení obdrží zájemce o praxi e-mailem na svoji adresu. Školení BOZP probíhají v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29.

Pro urychlení přípravy smlouvy o zabezpečení odborné praxe doporučujeme, aby si zájemci o praxi před smluvenou návštěvou konkrétního odboru zajistili následující údaje:

  • název školy, fakulty (u VŠ) a katedry (u VŠ)
  • adresu školy
  • IČO školy
  • jméno, příjmení, titul, funkci a kontakt (telefon a email) na zástupce školy (osoba oprávněná k podpisu smlouvy o odborné praxi studenta)
  • jméno, příjmení, titul, funkci včetně organizačního zařazení, kontakt (telefon a e-mail) na osobu pověřenou vedením praxe za školu
  • jméno, příjmení, titul, funkci, kontakt (telefon, email) na kontaktní osobu za školu (této osobě bude zaslána smlouva o praxi k zajištění podpisu).

Bližší informace k zajišťování odborných praxí na MHMP poskytuje Mgr. Gabriela Srpová, telefon 236 00 3209, e-mailová adresa: Gabriela.Srpova@praha.eu