PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Uchazeč o místo úředníka nebo funkci vedoucího úředníka podává na základě vyhlášeného výběrového řízení přihlášku do výběrového řízení. Přihláškou se rozumí samostatný doklad, který nelze nahradit údaji uvedenými v průvodním dopise či životopise.

Přihlášku spolu s požadovanými přílohami je nutno doručit nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o vyhlášení výběrového řízení do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, v uzavřené obálce označené tak, jak je uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Přihlášku a přílohy prosím vzájemně nijak nespojujte (nesešívejte, nedávejte do kroužkové nebo jiné vazby).

1. Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto údaje:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum
 • podpis uchazeče

Doporučujeme v přihlášce rovněž uvést:

 • název pracovního místa, na které je výběrové řízení vyhlášeno
 • doručovací adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště
 • telefonické spojení a e-mailovou adresu

2. K přihlášce je třeba připojit

 • životopis (strukturovaný) s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)6)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání7)
 • v případě podání přihlášky na obsazení funkce vedoucího úředníka uchazeč narozený před 1.  prosincem 1971 dokládá rovněž ověřenou kopii lustračního  osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • v případě podání přihlášky do výběrového řízení na obsazení pracovní pozice související s implementací DoP/NSRR uchazeč dále přikládá čestné prohlášení.

Možnosti elektronického podání přihlášky

 1. Přihlášku do výběrového řízení lze zaslat prostřednictvím datové schránky.  Zákonem požadované přílohy k přihlášce (originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence RT a ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání) musí být autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě.
 2. Elektronickou poštou (e-mailem) lze podat přihlášku pouze v případě, že je opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Přílohy je nutné doložit v listinné podobě.

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.6) Za bezúhonnou se pro účely zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se na tuto osobu nehledí jakoby nebyla odsouzena.

7) Ověřenou kopií se rozumí kopie ověřená podle zákona č. 21/2006 sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a o změně některých zákonů

V případě dosaženého vysokoškolského vzdělání je tímto dokladem vysokoškolský diplom. V případě dosažení  vyššího odborného vzdělání je tímto dokladem diplom absolventa vyšší odborné školy.

Je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, ověření provede pouze notář (§ 9 zákona č. č. 21/2006 Sb.)