Hlavní město Praha

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USNESENÍ

Rady hlavního města Prahy

číslo 180

ze dne  13.2.2007

k návrhu na doplnění Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy v souvislosti se zajišťováním úkolů na úseku protikorupčních aktivit orgánů hl. m. Prahy včetně návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 09 - Vnitřní správa

 

Rada hlavního města Prahy  

I.     schvaluje

1.     doplnění přílohy č. 1 Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy v části E) Oblast kontrolních činností - odbor stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností bod 1. o následující text: „Zajišťuje úkoly na úseku protikorupčních aktivit orgánů hlavního města Prahy a spolupracuje s věcně příslušným členem Rady hlavního města Prahy”

2.     zvýšení rozpočtu běžných výdajů OMK v kapitole 0926, § 6171 o částku 5 000 tis. Kč na zajištění realizace programu protikorupční politiky včetně souvisejících a navazujících opatření a poradenských, právních a konzultačních služeb souvisejících s činností Komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu na vrub neúčelové rezervy kapitoly 1016, § 6409

3.     zvýšení rozpočtu běžných výdajů FEU v kapitole 0902, § 6171 o částku 9 000 tis. Kč na poradenství související s financováním projektů z fondů EU na vrub neúčelové rezervy kapitoly 1016, § 6409

II.     ukládá

1.     řediteli MHMP

1. zajistit plnění úkolů stanovených dle bodu I.1. tohoto usnesení

Termín: 31.12.2007

Kontrolní termín: 15.2.2007

2.     MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 16.2.2007

 

MUDr. Pavel Bém

primátor hl.m. Prahy

 

Mgr. Rudolf Blažek

náměstek primátora hl.m. Prahy