Hlavní město Praha

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 

 

USNESENÍ

 

Rady hlavního města Prahy

 

číslo 2045

 

ze dne 22.12.2009

 

k návrhům ředitele Magistrátu hlavního města Prahy ve věci projektu Opencard

 

 

 

 

 

Rada hlavního města Prahy

 

I. schvaluje

 

1. s účinností od 1.1.2010 zřízení oddělení celoměstských eGovernment projektů v

odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hlavního města Prahy

 

2. změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, schváleného jako

příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0252 ze dne 1.3.2005, ve

znění pozdějších změn, podle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

II. bere na vědomí

 

1. zprávu o stavu a průběhu projektu „Technologické posouzení infrastruktury PCMS”

uvedenou v příloze č. 3 tohoto usnesení

 

2. další opatření ředitele Magistrátu hlavního města Prahy, která jsou uvedena v

příloze č. 2 tohoto usnesení

 

3. vzdání se funkce ředitele odboru informatiky MHMP ing. Václava Krause ke dni

15.1.2010

 

 

III. ukládá

 

1. řediteli MHMP

 

1. realizovat změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu

I.2. tohoto usnesení

 

Termín: 1.1.2010

 

2. provést pracovněprávní úkony vyplývající z bodu I.1. tohoto usnesení

 

Termín: 1.1.2010

 

3. vypsat výběrové řízení na obsazení funkce ředitele INF MHMP

 

Termín: 23.12.2009

 

2. MHMP - OPR MHMP

 

1. zajistit pravidelné informační semináře k rozvoji projektu Opencard určené pro

zástupce médií a veřejnosti

 

Kontrolní termín: 31.1.2010

 

Kontrolní termín: 28.2.2010

 

Kontrolní termín: 31.3.2010

 

Kontrolní termín: 30.4.2010

 

Kontrolní termín: 31.5.2010

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel Bém

 

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

JUDr. Rudolf Blažek

 

náměstek primátora hl.m. Prahy

 

 

 

 

 

Předkladatel: ředitel MHMP

 

Tisk: R-0589

 

Provede: ředitel MHMP, MHMP - OPR MHMP

 

Na vědomí: odborům MHMP


 

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2045 ze dne 22. 12. 2009

 

  Příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0252 ze dne 1. března 2005 ve znění změn platných od 1. 7. 2005 a ve znění usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0934 ze dne 21. 6. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1001 ze dne 19.7. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1078 ze dne 19. 7. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1245 ze dne 3. 8. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1323 ze dne 6. 9. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1838 ze dne 29. 11. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2025 ze dne 20. 12. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0338 ze dne 3. 3. 2006, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0403 ze dne 21. 3. 2006, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1686 ze dne 28. 11. 2006, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0012 ze dne 9. 1. 2007, č. 0119 ze dne 30. 1. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0143 ze dne 6. 2. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0180 ze dne 13. 2. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 576 ze dne 24. 4. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1128 ze dne 14. 8. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1158 ze dne 14. 8. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1532 ze dne 16. 10. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1612 ze dne 23. 10. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1877 ze dne 27. 11. 2007 usnesení Rady hlavního města Prahy č. 89 ze dne 29. 1. 2008, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 752 ze dne 10. 6. 2008, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1931 ze dne 16. 12. 2008, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 216 ze dne 24. 2. 2009, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 10. 3. 2009, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1032 ze dne 21. 7. 2009 a usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2007 ze dne 15. 12. 2009, se mění takto:

 

1) S účinností od 1. ledna 2010 v Článku 3 odst. 2 v části „odbory přímo řízené ředitelem MHMP“ se slova:

 

„RED - odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“

 

• odd. organizační a sekretariátu ředitele Magistrátu

• odd. personální

• odd. interního auditu

• odd. sekretariátů členů zastupitelstva

• odd. zástupců ředitele Magistrátu

• odd. sociálního ombudsmana“

 

nahrazují slovy:

 

„RED - odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“

 

• odd. organizační a sekretariátu ředitele Magistrátu

• odd. personální

• odd. interního auditu

• odd. sekretariátů členů zastupitelstva

• odd. zástupců ředitele Magistrátu

• odd. sociálního ombudsmana

• odd. celoměstských eGovernment projektů.“

 

 

2) S účinností od 1. ledna 2010 v Příloze č. 1 k Organizačnímu řádu Magistrátu hlavního města Prahy v části odbory přímo řízené ředitelem Magistrátu, se ruší slova:

 

Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu”

 

1. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” je odborem Magistrátu zřízeným pro

zabezpečení výkonu funkce ředitele Magistrátu.

2. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” zabezpečuje organizaci a koordinaci činností Magistrátu v oblastech výkonu samostatné a přenesené působnosti včetně oblasti reformy veřejné správy.

3. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” zabezpečuje personální záležitosti členů

Zastupitelstva a pracovněprávní vztahy a vzdělávání zaměstnanců a dále se podílí

na vzdělávání zaměstnanců městských částí zařazených do úřadů městských částí.

4. V odboru „Kancelář ředitele Magistrátu” je organizačně začleněn bezpečnostní ředitel,který zabezpečuje ochranu utajovaných informací, oblast výkonu citlivých činností a oblast nakládání se zvláštními skutečnostmi.

5. V odboru „Kancelář ředitele Magistrátu" je organizačně začleněno oddělení interního auditu, které je zřízeno k nezávislému a objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému Magistrátu pro zabezpečování úkolů interního auditu stanovených zákonem o finanční kontrole.“

 

a nahrazují slovy:

 

„Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu”

1. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” je odborem Magistrátu zřízeným pro

zabezpečení výkonu funkce ředitele Magistrátu.

2. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” zabezpečuje organizaci a koordinaci činností Magistrátu v oblastech výkonu samostatné a přenesené působnosti včetně oblasti reformy veřejné správy.

3. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” zabezpečuje komplexní řízení rozvoje projektů v oblasti eGovernmentu (např. Opencard, Datové schránky).

4. Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” zabezpečuje personální záležitosti členů

Zastupitelstva a pracovněprávní vztahy a vzdělávání zaměstnanců a dále se podílí

na vzdělávání zaměstnanců městských částí zařazených do úřadů městských částí.

5. V odboru „Kancelář ředitele Magistrátu” je organizačně začleněn bezpečnostní ředitel, který zabezpečuje ochranu utajovaných informací, oblast výkonu citlivých činností a oblast nakládání se zvláštními skutečnostmi.

6. V odboru „Kancelář ředitele Magistrátu" je organizačně začleněno oddělení interního auditu, které je zřízeno k nezávislému a objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému Magistrátu pro zabezpečování úkolů interního auditu stanovených zákonem o finanční kontrole.“.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOH č. 2 a 3 JE K DISPOZICI V ČÁSTI „USNESENÍ RHMP“

 

 

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2045 ze dne 22. 12. 2009

 

Další organizační opatření ředitele MHMP

 

1) Nařízení ředitele MHMP ke zřízení pracovní skupiny Magistrátu hlavního města

Prahy „Pro Opencard“:

 

2) Provedení interního auditu - Operativní audit č. 1.3/2009 je zaměřen na prověření procesu řídící kontroly na odboru informatiky v rámci fungování vnitřního kontrolního systému Magistrátu hl. m. Prahy resp. provádění řídící kontroly pověřených zaměstnanců odboru se zaměřením na přípravu, průběh

a realizaci projektu OPENCARD.

 

 

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 2045 ze dne 22. 12. 2009

 

Zpráva o stavu a průběhu projektu „Technologické posouzení infrastruktury PCMS“