Hlavní město Praha

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 

USNESENÍ

Rady hlavního města Prahy

 

číslo 12

ze dne  9.1.2007

k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy

 

Rada hlavního města Prahy  

I.     schvaluje

1.     změnu názvů zvláštních organizačních jednotek (sekretariátů náměstků primátora hlavního města Prahy a sekretariátů radních hlavního města Prahy) podle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.     zrušení oddělení investic a rozvoje zeleně v Odboru ochrany prostředí MHMP a delimitaci jeho činností do oddělení provozního a ekonomického Odboru ochrany prostředí MHMP

3.     přejmenování oddělení provozního a ekonomického Odboru ochrany prostředí MHMP na oddělení investiční, provozní a ekonomické

4.     změnu názvu oddělení vodního a odpadového hospodářství Odboru ochrany prostředí MHMP na oddělení vodního hospodářství a delimitaci jeho činností z oblasti odpadového hospodářství do oddělení integrovaného povolování Odboru ochrany prostředí MHMP

5.     přejmenování oddělení integrovaného povolování Odboru ochrany prostředí MHMP na oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství

6.    s účinností od 1. 2. 2007 změnu Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy podle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.     ukládá

1.     řediteli MHMP

1. realizovat změnu Organizačního řádu Magistrátu hl.m. Prahy dle bodu I.1 tohoto usnesení

Termín: 31.12.2006

2. realizovat změnu Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy dle bodu I.6. tohoto usnesení

Termín: 31.1.2007

3. provést pracovně právní úkony vyplývající z tohoto usnesení

Termín: 31.1.2007

Kontrolní termín: 31.12.2006

 

MUDr. Pavel Bém v.r.

primátor hl.m. Prahy

 

Mgr. Rudolf Blažek v.r.

náměstek primátora hl.m. Prahy

 

 

Příloha 1-0012.doc

Příloha 2-0012.doc