Hlavní město Praha

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 

USNESENÍ

Rady hlavního města Prahy

 

číslo 119

ze dne  30.1.2007

k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy

 

 

Rada hlavního města Prahy  

I.    bere na vědomí

návrh ředitele Magistrátu na rozdělení činností odboru dopravněsprávních agend MHMP do dvou odborů MHMP - stávajícího odboru dopravněsprávních agend MHMP a nově vytvořeného odboru dopravních přestupků MHMP, určeného výhradně k projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve správním řízení 

II.     zřizuje

s účinností od 1. března 2007 odbor dopravních přestupků MHMP (zkratka ODP), v číselníku odborů MHMP č. 69

III.     schvaluje

1.    s účinností od 1. března 2007 v odboru dopravněsprávních agend MHMP zrušení  oddělení organizační a spisové agendy pro oblast motorových vozidel a delimitaci jeho činností do oddělení organizační a spisové agendy pro oblast řidičů,  název oddělení organizačního a spisové agendy pro oblast řidičů se mění na oddělení organizační a spisové agendy

2.    s účinností od 1. března 2007 v odboru dopravněsprávních agend MHMP zrušení  oddělení evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů I. a zrušení oddělení evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů II. a delimitaci jejich činností a systemizovaných pracovních míst do nově vzniklého oddělení evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů

3.    s účinností od 1. března 2007 v odboru dopravněsprávních agend MHMP zřízení oddělení evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů

4.    s účinností od 1. března 2007 z odboru dopravněsprávních agend MHMP převedení oddělení správního řízení I. a oddělení správního řízení II. včetně zajišťovaných činností a systemizovaných pracovních míst do odboru dopravních přestupků MHMP

5.    s účinností od 1. března 2007 v odboru dopravních přestupků  MHMP zřízení oddělení organizační a spisové agendy

6.    s účinností od 1. března 2007 v odboru dopravních přestupků MHMP zřízení oddělení sekretariátu

7.    s účinností od 1. března 2007 změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

IV.     ukládá

1.     řediteli MHMP

1. realizovat změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy podle tohoto usnesení

Termín: 1.3.2007

2. provést pracovně právní úkony vyplývající z tohoto usnesení

Termín: 1.3.2007

3. vyhlásit výběrová řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Termín: 1.2.2007

 

 

MUDr. Pavel Bém

primátor hl.m. Prahy

 

Mgr. Rudolf Blažek

náměstek primátora hl.m. Prahy

 

  

 Příloha č1-119.doc