Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy bude provádět v letošním roce úpravu porostů v ochranném pásmu přírodní památky V Hrobech. V měsíci únoru dojde k odstranění cca 14 ks trnovníku akátu, rostoucích mezi oplocením při západním okraji přírodní památky a asfaltovou cestou, navazující na ulici K Lesu.

V nejbližším vhodném období, pravděpodobně letos na podzim, bude podél cesty vysazeno stromořadí ovocných dřevin. Trnovník akát je stanovištně nepůvodní a invazivní dřevina, která navíc ve svém okolí vytváří pro ostatní rostliny toxické prostředí, a proto je její výskyt v blízkosti přírodní památky nežádoucí zejména z hlediska udržení původních společenstev pastviny s teplomilnou vegetací, ve které se vyskytují chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.

Vzhledem k silné regenerační schopnosti trnovníku akátu budou stromy odkáceny ve výšce cca 1 m, neboť tak bude upřednostněna kmenová výmladnost před kořenovou. Následující zásahy pak povedou k definitivnímu potlačení nežádoucích dřevin. K podpoření rozvoje a zachování zvláště chráněného území byl v roce 2002 schválen Plán péče o pro přírodní památku V Hrobech na období 2002 – 2011.