Zastupitelstvo HMP

Ing. Ivan Pilný

zastupitel

Email: Ivan.Pilny@praha.eu
Strana: ANO 2011
Funkce: zastupitel
Klub: ANO 2011 (člen)