Zastupitelstvo HMP

PhDr. Pavel Světlík

zastupitel

Email: Pavel.Svetlik@praha.eu
Strana: PRAHA SOBĚ
Funkce: zastupitel
Klub: PRAHA SOBĚ (člen)